“Fi Frar ta’ l-1970 attendejt għall-festa tal-10 ta’ Frar filgħodu għall-Quddiesa Pontifikali u filgħaxija għall-purċissjoni.  Niftakar is-sagristija b’ħafna nies. Saru l-5.30 p.m., it-temp kien inċert u x-xita mdendla.  Jien u ħabib tiegħi s-Sur Paul Zammit insistejna ftit aktar mill-ġemgħa preżenti li nkunu nafu x’ser jiġri, u wara kolletta (laqgħa) tal-Kapitlu, il-purċissjoni ma ħarġitx.  Mis-sagristija ż-żgħira ħareġ ir-Rev. Karm Zammit li kien Viċi-Parroku tal-Kolleġġjata fejn għidtlu li nixtieq inkellmu fuq dak li ġara u hu qalli biex immur inkellmu aktar ’il quddiem.  Ġranet wara, mort kellimtu iżda qabel Ottubru ma kelli ebda risposta.

F’Ottubru sejjaħli r-Rev. Arċipriet Kanonku Anton Galea, illum Monsinjur, u morna nieħdu kafè għand Bonaci Premiere fi Triq Santa Luċija u staqsieni x’għandi f’moħħi rigward il-festa.  Jiena spjegajtlu u għidtlu li hemm bżonn li niffurmaw linji gwida biex noħolqu kumitat u ntejbu l-festa, kellna aktar laqgħat, u s-suġġeriment ġie approvat mill-Kapitlu.

L-ewwel laqgħa saret fis-6 ta’ Novembru 1970 fil-każin Anglo Maltese fi Strada Merkanti.  Jien mexxejt din il-laqgħa li għaliha kienu preżenti miegħi dawn is-sinjuri, Paul Degiorgio, Paul Abela, Paul Galea, Rev. P. Pawl Pisani, Paul Zammit, Emanuel Asciak, Richard Cremona, Francis Tabone, Carmelo Catania, Duminku Farrugia, u Ġużeppi Sultana. Il-Kumitat ġie elett b’dawn is-sinjuri membri: Paul Asciak (President), Rev. P.Pawl Pisani (Segretarju), Paul Zammit (Teżorier), Emmanuel Asciak, Rev. Mons. Philip Calleja, Carmel Catania, Richard Cremona, Carmel Mamo, Frans Tabone (Membri), Rev. Arċipriet Koad. Kan. Ant. Galea, Rev. Kan. Penitenzier Giuseppe Zammit, Re. Kan. Giovanni Ciarlò (Delegati tar-Rev. Kapitlu).”

Minn “Intervista lis-Sur Paul Asciak, President Fundatur tal-Għaqda tal-Pawlini” mis-Sinjuri Paul Grima u Paul Spiteri, li dehret fil-Programm tal-Festa San Pawl Nawfragu 2010

L-Għaqda tal-Pawlini ġiet imwaqqfa bi tliet skopijiet ewlenin:

 1. Li tikber l-imħabba tal-Maltin u l-Għawdxin lejn San Pawl, il-padrun ta’ Malta, partikolarment permezz tal-Festa tan-Nawfraġju tiegħu li tkun ċċelebrata fil-Belt Valletta ta’ kull sena;
 2. Li ssaħħaħ l-għaqda fost dawk kollha li jgħożżu lil San Pawl bħala l-Qaddis tagħhom u
 3. Li fil-ħidma kollha tagħha jkun kontinwament rifless l-impenn għat-tisħiħ spiritwali tal-membri u għall-integrazzjoni tagħhom fil-ħajja soċjali u kulturali tal-Komunità Parrokkjali.

Kumitat 2019/21

Mr. Mario Cassar

President

Mr. Roderick Abela

Direttur tal-Attivitajiet

Mr. Jeremy Agius

Direttur tal-Imħażen u tal-Armar

Mr. Stephen Baldacchino

Prokuratur tal-Kummissjoni Nar u Assistent Segretarju

Mr. Mario Bonello

Teżorier

Mr. Jeremy Dalli

Assistent Direttur Attivitajiet

Mr. Douglas Mifsud

Segretarju Ġenerali

Mr. Pawlu Mizzi

Relazzjonijiet Pubbliċi u Chairman tal-Akkademja Kulturali Pawlina

Mrs. Doris Montfort

President Fergħa Nisa

Mr. Salvatore Rocco

Viċi President u Assistent Prokuratur tal-Kummissjoni Nar

Mr. Carlos Scerri

Assistent Direttur Armar u Imħażen

Mr. Josue Tabone

President Fergħa Żgħażagħ

L-istruttura tal-Għaqda tal-Pawlini

  • Fergħa Żgħazagħ

   +

   Mr. Glen Attard

   Teżorier

   Mr. Philip Camilleri

   Rappreżentant tal-Armar u tad-Dar tal-Għaqda

   Mr. Clint Mifsud

   Direttur Attivitajiet ta' Fund Raising

   Mr. Paul Montfort

   Uffiċjali għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

   Ms. Martina Sciberras

   Direttur Attivitajiet Soċjali u Reliġjużi

   Ms. Martina Spiteri

   Segretarju

   Mr. Christian Spiteri

   Viċi President

   Mr. Kareem Spiteri

   Assistent Teżorier

   Mr. Josue Tabone

   President

  • Kummissjoni Nar

   +

   Mr. Roderick Abela

   Attivitajiet

   Mr. Stephen Baldacchino

   Prokuratur

   Mr. Joseph Barbara

   Membru

   Mr. Keith Farrugia

   Membru

   Mr. Karl Magro

   Membru

   Mr. Salvatore Rocco

   Assistent Prokuratur

   Ms. Martina Sciberras

   Membru

   Mr. Paul Sciberras

   Kaxxier

  • Kummissjoni Elettorali

   +

   Mr. James Mulholland

   Membru

   Mr. Marcel Zammit Marmara

   Chairman

  • Kummissjoni Kommunikazzjoni

   +

   Ms. Roberta Bonello Felice

   Membru

   Mr. Carl Farrugia

   Membru

   Mr. Daniel Mangion

   Membru

   Mr. Pawlu Mizzi

   Chairman

  • Bord Editorjali

   +

   Mr. Roderick Abela

   Membru

   Mr. David Cassar

   Membru

   Mr. Robert Cassar

   Editur Artikli

   Rev. Kan. Dun John Ciarlo`

   Editur

   Mr. Paul Cumbo

   Kollettur Riklami

   Mr. Silvio Cutajar

   Segretarju

   Mr. Carl Farrugia

   Mr. Martin Gravina

   Chairman

   Mr. Karl Magro

   Kollettur Riklami

   Mr. Pawlu Mizzi

   Diżinjatur Uffiċċjali

   Mr. Etienne Montfort

   Kollettur Riklami

   Mr. Donald Parsons

   Membru

   Mr. Marcel Zammit Marmara

   Membru

  • Fergħa Nisa

   +

   Ms. Jacqueline Cassar

   Membru

   Mrs. Doris Montfort

   President

   Mrs. Mariella Zammit

   Membru

  • Kummissjoni Armar

   +

   Mr. Jeremy Agius

   Direttur

   Mr. Stephen Baldacchino

   Membru

   Mr. Philip Camilleri

   Rappreżentant Fergħa Żgħażagħ

   Mr. Pierre Galea

   Membru

   Mr. Carlos Scerri

   Assistent Direttur

   Ms. Martina Spiteri

   Membru

   Mr. Christian Spiteri

   Membru

  • Kummissjoni Banda

   +

   Mr. Mario Cassar

   Chairman

   Mr. Etienne Montfort

   Membru

   Mr. Chris Vella

   Membru

   Mr. Raymond Zahra

   Membru

  • Akkademja Kulturali Pawlina

   +

   Mr. Christian Bonello

   Membru

   Mr. David Bonello

   Membru

   Mr. Edward Bonello

   Attivitajiet

   Mr. Claude Buhagiar

   Membru

   Mr. Carl Farrugia

   Kuntatt mal-Media

   Ms Louise Fenech

   Kontenut

   Mr. Martin Gravina

   Segretarju

   Mr. Daniel Mangion

   Membru

   Mr. Pawlu Mizzi

   Chairman

   Mr. Duncan Montfort

   Membru

  • Reviżuri

   +

   Mr. Joseph Huber

   Mr. John Mizzi

Niżżel il-Programm tal-Festa 2016 minn hawn