“Fi Frar ta’ l-1970 attendejt għall-festa tal-10 ta’ Frar filgħodu għall-Quddiesa Pontifikali u filgħaxija għall-purċissjoni.  Niftakar is-sagristija b’ħafna nies. Saru l-5.30 p.m., it-temp kien inċert u x-xita mdendla.  Jien u ħabib tiegħi s-Sur Paul Zammit insistejna ftit aktar mill-ġemgħa preżenti li nkunu nafu x’ser jiġri, u wara kolletta (laqgħa) tal-Kapitlu, il-purċissjoni ma ħarġitx.  Mis-sagristija ż-żgħira ħareġ ir-Rev. Karm Zammit li kien Viċi-Parroku tal-Kolleġġjata fejn għidtlu li nixtieq inkellmu fuq dak li ġara u hu qalli biex immur inkellmu aktar ’il quddiem.  Ġranet wara, mort kellimtu iżda qabel Ottubru ma kelli ebda risposta.

F’Ottubru sejjaħli r-Rev. Arċipriet Kanonku Anton Galea, illum Monsinjur, u morna nieħdu kafè għand Bonaci Premiere fi Triq Santa Luċija u staqsieni x’għandi f’moħħi rigward il-festa.  Jiena spjegajtlu u għidtlu li hemm bżonn li niffurmaw linji gwida biex noħolqu kumitat u ntejbu l-festa, kellna aktar laqgħat, u s-suġġeriment ġie approvat mill-Kapitlu.

L-ewwel laqgħa saret fis-6 ta’ Novembru 1970 fil-każin Anglo Maltese fi Strada Merkanti.  Jien mexxejt din il-laqgħa li għaliha kienu preżenti miegħi dawn is-sinjuri, Paul Degiorgio, Paul Abela, Paul Galea, Rev. P. Pawl Pisani, Paul Zammit, Emanuel Asciak, Richard Cremona, Francis Tabone, Carmelo Catania, Duminku Farrugia, u Ġużeppi Sultana. Il-Kumitat ġie elett b’dawn is-sinjuri membri: Paul Asciak (President), Rev. P.Pawl Pisani (Segretarju), Paul Zammit (Teżorier), Emmanuel Asciak, Rev. Mons. Philip Calleja, Carmel Catania, Richard Cremona, Carmel Mamo, Frans Tabone (Membri), Rev. Arċipriet Koad. Kan. Ant. Galea, Rev. Kan. Penitenzier Giuseppe Zammit, Re. Kan. Giovanni Ciarlò (Delegati tar-Rev. Kapitlu).”

Minn “Intervista lis-Sur Paul Asciak, President Fundatur tal-Għaqda tal-Pawlini” mis-Sinjuri Paul Grima u Paul Spiteri, li dehret fil-Programm tal-Festa San Pawl Nawfragu 2010

L-Għaqda tal-Pawlini ġiet imwaqqfa bi tliet skopijiet ewlenin:

 1. Li tikber l-imħabba tal-Maltin u l-Għawdxin lejn San Pawl, il-padrun ta’ Malta, partikolarment permezz tal-Festa tan-Nawfraġju tiegħu li tkun ċċelebrata fil-Belt Valletta ta’ kull sena;
 2. Li ssaħħaħ l-għaqda fost dawk kollha li jgħożżu lil San Pawl bħala l-Qaddis tagħhom u
 3. Li fil-ħidma kollha tagħha jkun kontinwament rifless l-impenn għat-tisħiħ spiritwali tal-membri u għall-integrazzjoni tagħhom fil-ħajja soċjali u kulturali tal-Komunità Parrokkjali.

Kumitat 2014/15

Mr. Mario Cassar

President

Mr. Alan Xerri

Direttur tal-Armar

Mr. Roderick Abela

Direttur tal-Attivitajiet

Mr. Edward Bonello

Segretarju Ġenerali

Mr. Mario Bonello

Viċi President u Teżorier

Mr. Keith Farrugia

Kordinatur Proġetti Ġodda

Mr. Pawlu Mizzi

Direttur tal-Komunikazzjoni u Assistent Segretarju

Mr. Salvatore Rocco

Prokuratur tan-Nar

Mr. Paul Sciberras

Direttur tal-Imħażen

L-istruttura tal-Għaqda tal-Pawlini

  • Fergħa Żgħazagħ

   +

   Mr. Jeremy Agius

   Viċi President

   Mr. Glen Attard

   President

   Mr. Philip Camilleri

   Membru

   Ms. Christiana Farrugia

   Segretarja

   Mr. Aiden Lapira

   Membru

   Mr. Daniel Mangion

   Relazzjonijiet Pubbliċi u Kordinatur Attivitajiet

   Mr. Hayden Sciberras

   Membru

   Mr. Christian Spiteri

   Assistent Segretarju u Assistent Teżorier

   Mr. Kareem Spiteri

   Teżorier

  • Kummissjoni Nar

   +

   Mr. Jeremy Agius

   Membru

   Mr. Keith Farrugia

   Membru

   Mr. Douglas Mifsud

   Segretarju

   Mr. Salvatore Rocco

   Prokuratur

   Mr. Paul Sciberras

   Kaxxier

   Mr. Kareem Spiteri

   Membru

   Mr. Alan Xerri

   Membru

  • Kummissjoni Elettorali

   +

   Mr. Joe Bartolo

   Chairman

   Mr. James Mulholland

   Membru

   Mr. Marcel Zammit Marmara

   Membru

  • Kummissjoni Kommunikazzjoni

   +

   Mr. Carl Farrugia

   Membru

   Mr. Pawlu Mizzi

   Kordinatur

  • Bord Editorjali

   +

   Mr. David Cassar

   Membru

   Mr. Massimo Cassar

   Membru

   Mr. Robert Cassar

   Editur Artikli

   Rev. Kan. Dun John Ciarlo`

   Editur

   Mr. Paul Cumbo

   Kollettur Riklami

   Mr. Silvio Cutajar

   Rappurtaġġ

   Mr. Vince Farrugia

   Segretarju

   Mr. Martin Gravina

   Chairman

   Mr. Karl Magro

   Kollettur Riklami

   Mr. Douglas Mifsud

   Kollettur Riklami

   Mr. Pawlu Mizzi

   Diżinjatur Uffiċċjali

   Mr. Etienne Montfort

   Membru

   Mr. Donald Parsons

   Membru

   Mr. Marcel Zammit Marmara

   Membru

  • Fergħa Nisa

   +

   Ms. Jacqueline Cassar

   Membru

   Mrs. Doris Montfort

   President

   Mrs. Mariella Zammit

   Membru

  • Kummissjoni Armar

   +

   Mr. Jeremy Agius

   Segretarju

   Mr. Glen Attard

   Kaxxier

   Mr. Mario Cassar

   Membru

   Mr. Paul Sciberras

   Membru

   Mr. Alan Xerri

   Chairman

  • Kummissjoni Banda

   +

   Mr. Lino Bartolo

   Membru

   Mr. Mario Cassar

   Chairman

   Mr. Jesmond Fenech

   Membru

   Mr. Jonathan Grima

   Membru

   Mr. Dione Montfort

   Membru

   Mr. Etienne Montfort

   Membru

  • Akkademja Kulturali Pawlina

   +

   Mr. Carl Farrugia

   Membru

   Mr. Martin Gravina

   Membru

   Mr. Pawlu Mizzi

   Membru

  • Reviżuri

   +

   Mr. Joseph Huber

   Mr. John Mizzi

Niżżel il-Programm tal-Festa 2016 minn hawn