“Fi Frar ta’ l-1970 attendejt għall-festa tal-10 ta’ Frar filgħodu għall-Quddiesa Pontifikali u filgħaxija għall-purċissjoni.  Niftakar is-sagristija b’ħafna nies. Saru l-5.30 p.m., it-temp kien inċert u x-xita mdendla.  Jien u ħabib tiegħi s-Sur Paul Zammit insistejna ftit aktar mill-ġemgħa preżenti li nkunu nafu x’ser jiġri, u wara kolletta (laqgħa) tal-Kapitlu, il-purċissjoni ma ħarġitx.  Mis-sagristija ż-żgħira ħareġ ir-Rev. Karm Zammit li kien Viċi-Parroku tal-Kolleġġjata fejn għidtlu li nixtieq inkellmu fuq dak li ġara u hu qalli biex immur inkellmu aktar ’il quddiem.  Ġranet wara, mort kellimtu iżda qabel Ottubru ma kelli ebda risposta.

F’Ottubru sejjaħli r-Rev. Arċipriet Kanonku Anton Galea, illum Monsinjur, u morna nieħdu kafè għand Bonaci Premiere fi Triq Santa Luċija u staqsieni x’għandi f’moħħi rigward il-festa.  Jiena spjegajtlu u għidtlu li hemm bżonn li niffurmaw linji gwida biex noħolqu kumitat u ntejbu l-festa, kellna aktar laqgħat, u s-suġġeriment ġie approvat mill-Kapitlu.

L-ewwel laqgħa saret fis-6 ta’ Novembru 1970 fil-każin Anglo Maltese fi Strada Merkanti.  Jien mexxejt din il-laqgħa li għaliha kienu preżenti miegħi dawn is-sinjuri, Paul Degiorgio, Paul Abela, Paul Galea, Rev. P. Pawl Pisani, Paul Zammit, Emanuel Asciak, Richard Cremona, Francis Tabone, Carmelo Catania, Duminku Farrugia, u Ġużeppi Sultana. Il-Kumitat ġie elett b’dawn is-sinjuri membri: Paul Asciak (President), Rev. P.Pawl Pisani (Segretarju), Paul Zammit (Teżorier), Emmanuel Asciak, Rev. Mons. Philip Calleja, Carmel Catania, Richard Cremona, Carmel Mamo, Frans Tabone (Membri), Rev. Arċipriet Koad. Kan. Ant. Galea, Rev. Kan. Penitenzier Giuseppe Zammit, Re. Kan. Giovanni Ciarlò (Delegati tar-Rev. Kapitlu).”

Minn “Intervista lis-Sur Paul Asciak, President Fundatur tal-Għaqda tal-Pawlini” mis-Sinjuri Paul Grima u Paul Spiteri, li dehret fil-Programm tal-Festa San Pawl Nawfragu 2010

L-Għaqda tal-Pawlini ġiet imwaqqfa bi tliet skopijiet ewlenin:

 1. Li tikber l-imħabba tal-Maltin u l-Għawdxin lejn San Pawl, il-padrun ta’ Malta, partikolarment permezz tal-Festa tan-Nawfraġju tiegħu li tkun ċċelebrata fil-Belt Valletta ta’ kull sena;
 2. Li ssaħħaħ l-għaqda fost dawk kollha li jgħożżu lil San Pawl bħala l-Qaddis tagħhom u
 3. Li fil-ħidma kollha tagħha jkun kontinwament rifless l-impenn għat-tisħiħ spiritwali tal-membri u għall-integrazzjoni tagħhom fil-ħajja soċjali u kulturali tal-Komunità Parrokkjali.

Kumitat 2021/23

Mr. Douglas Mifsud

President

Mr. Roderick Abela

Viċi President u Direttur tal-Attivitajiet

Mr. Jeremy Agius

President Fergħa Żgħażagħ

Mr. Stephen Baldacchino

Direttur tal-Armar

Mr. Edward Bonello

Segretarju Ġenerali

Mr. Jeremy Dalli

Chairman Kummissjoni Nar

Mrs. Louise Fenech

Membru Co-Opted

Mr. Karl Magro

Direttur tal-iMħazen

Mr. Pawlu Mizzi

Chairman tal-Akkademja Kulturali Pawlina

Mrs. Doris Montfort

President Fergħa Nisa

Mr. Paul Psaila

Teżorier

Mr. Carlos Scerri

Memru Co-Opted

Mr. Josué Tabone

Relazzjonijiet Pubbliċi u Komunikazzjoni

L-istruttura tal-Għaqda tal-Pawlini

  • Fergħa Żgħazagħ

   +

   Mr. Jeremy Agius

   President

   Mr. Glen Attard

   Teżorier

   Mr. Paul Bone

   Membru Co-Opted

   Mr. Thomas Haber

   Assistent Direttur Attivitajiet u Assistent Teżorier

   Mr. Daniel Mangion

   Direttur Attivitajiet

   Mr. Paul Montfort

   Relazzjonijiet Pubbliċi

   Ms. Martina Sciberras

   Segretarju

  • Kummissjoni Nar

   +

   Mr. Joseph Barbara

   Membru

   Mr. Jeremy Dalli

   Chairman

   Mr. Sandro Lapira

   Membru

   Mr. Clint Mifsud

   Segretarju

   Mr. Salvatore Rocco

   Membru

   Mr. Paul Sciberras

   Kaxxier

  • Kummissjoni Elettorali

   +

   Mr. Joseph Barbara

   Membru

   Mr. Martin Gravina

   Membru

   Mr. James Mulholland

   Membru

   Mr. Marcel Zammit Marmara

   Chairman

  • Kummissjoni Kommunikazzjoni

   +

   Mr. Holger Camilleri

   Membru

   Mr. Carl Farrugia

   Membru

   Mr. Kurt Spiteri Lucas

   Membru

   Mr. Josué Tabone

   Chairman

  • Bord Editorjali

   +

   Mr. David Cassar

   Membru

   Mr. Robert Cassar

   Editur Artikli

   Mr. Silvio Cutajar

   Segretarju

   Mr. Martin Gravina

   Chairman

   Mr. Etienne Montfort

   Kollettur Riklami

  • Fergħa Nisa

   +

   Mrs. Jacqueline Cassar

   Membru

   Mrs. Doris Montfort

   President

   Mrs. Mariella Zammit

   Membru

  • Kummissjoni Armar

   +

   Mr. Jason Baldacchino

   Membru

   Mr. Stephen Baldacchino

   Direttur

   Mr. Pierre Galea

   Membru

   Mr. Carlos Hatherly

   Membru

   Mr. Carlos Scerri

   Membru

   Ms. Martina Sciberras

   Membru

   Mr. Mario Tonna

   Membru

  • Kummissjoni Banda

   +

   Mr. Mario Cassar

   Membru

   Mr. Jonathan Grima

   Membru

   Mr. Douglas Mifsud

   Chairman

   Mr. Raymond Zahra

   Membru

  • Akkademja Kulturali Pawlina

   +

   Mr. Christian Bonello

   Membru

   Mr. David Bonello

   Membru

   Mr. Claude Busuttil

   Membru

   Mr. Andre' Carbonaro

   Mrs. Louise Fenech

   Kontenut

   Mr. Pawlu Mizzi

   Chairman

   Mr. James Sultana

   Membru

  • Reviżuri

   +

   Mr. Mario Bonello

   Mr. Joseph Huber

ISSIEĦEB FL-GĦAQDA TAL-PAWLINI. NIŻŻEL IL-FORMOLA TA' SĦUBIJA MINN HAWN