Stqarrija dwar il-Pellegrinaġġ ta’ nhar il-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021

Stqarrija Konġunta tal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini

Fid-dawl tad-direttivi fis-seħħ, hekk kif stabbiliti mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, il-kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini jixtiequ jgħarrfu li l-pellegrinaġġ bil-vara ta’ San Pawl li kellu jsir il-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021 mhux ħa jsir.

Nappellaw biex filwaqt li nħarsu s-saħħa ta’ xulxin, nibqgħu inpoġġu s-saħħa tal-poplu tagħna taħt il-ħarsien tal-Appostlu Missierna San Pawl.

Kan. David Cilia – Arċipriet
Kan. David Torpiano – Kanċillier
Douglas Mifsud – President, Għaqda tal-Pawlini
Edward Bonello – Segretarju, Għaqda tal-Pawlini

Stqarrija dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Stqarrija Konġunta tal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini, dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Wara li qisna ċ-ċirkustanzi kollha tas-sitwazzjoni preżenti, u wara li kkonsultajna mal-awtorità ekkleżjastika, nixtiequ ngħarrfu li ninsabu kostretti niċċelebraw il-festa tas-sena 2021 fi skala iżgħar mis-soltu.  Dan qegħdin nagħmluh biex insegwu b’responsabbiltà d-direttivi tal-ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa maħruġa mill-Kurja tal-Arċisqof b’rispons għall-pandemija Covid-19.

Għaldaqstant, il-Festa ta’ San Pawl se tkun iċċelebrata bi preparazzjoni spiritwali fil-knisja, u bil-Pontifikal li se jsir fl-10 ta’ Frar 2021 fid-9.30 a.m., ippresedut mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, bil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, u mxandar fuq it-televiżjoni.  Il-mużika din is-sena, se tkun taħt id-direzzjoni tal-Maestro di Cappella ġdid, Mro Hermann Farrugia Frantz.

L-Għaqda tal-Pawlini se tkun responsabbli biex tarma u żżejjen l-inħawi madwar il-knisja, u se torganizza attivitajiet fil-Barrakka ta’ Isfel fid-9 ta’ Frar, u Taħt il-Qanpiena nhar l-10 ta’ Frar filgħaxija, bil-miżuri kollha ta’ ħarsien tas-saħħa hekk kif mitluba mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.  Is-sehem tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette ser janima l-festa fil-qafas tal-programm ta’ din is-sena.

Il-pellegrinaġġ bil-vara maestuża ta’ San Pawl ser ikun differit għall-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021.  Hi t-talba tagħna li sa dakinhar, bis-sehem responsabbli ta’ kulħadd u bil-ħidma tal-awtoritajiet, speċjalment tal-frontliners, din il-pandemija tkun warajna u nkunu nistgħu nroddu ħajr lil Alla tal-għajnuna li tana matulha u talli ħarisna mill-ħsara.  Missirijietna kienu għamlu pellegrinaġġ simili fl-1814 wara l-imxija tal-pesta.

Kan. David Cilia – Arċipriet
Kan. David Torpiano – Kanċillier
Mario Cassar – President, Għaqda tal-Pawlini
Douglas Mifsud – Segretarju, Għaqda tal-Pawlini

Għaqda ambizzjuża – Messaġġ mill-President

Kultant il-ħajja għandha mod kif fl-għawġ taħbi t-tajjeb.  Minn episodju qares li diffiċli tara s-sabiħ fih, kultant joħroġ frott li lanqas tkun tista’ tkejlu.  Hekk jinnota Mario Cassar President tal-Għaqda tal-Pawlini waqt li jirrakkonta kif jiftakar it-twelid tal-Għaqda f’ċirkostanzi tassew speċjali.

“Fl-1970 il-festa ma kinetx saret, minħabba l-maltemp.  Xi ħaġa li żgur ma kinetx l-ewwel darba, u lanqas ma kienet ser tkun tal-aħħar.  Hekk kellu jkun il-verdett kiefer tal-festa tax-xitwa, li l-Pawlini huma mdorrijin għalih” jgħid Mario Cassar.  Tiġri kemm-il darba tiġri, madanakollu, qatt ma tkun faċli li taċċetta li s-sena ħidma tisfa fix-xejn, u li ma tarax lill-Magnus idur mat-toroq tal-Kapitali.  U dik is-sena kien inqalgħet kommozzjoni sħiħa fis-sagristija, hekk kif kien ġie deċiż li l-kapulavur tal-Gafà kien ser jibqa’ taħt in-nava.

“Dak inhar kont abbati, iżda x-xena niftakarha qisha lbieraħ.  Fis-sagristija, in-naħa tal-Bieb il-Falz, kienu nġabru numru ta’ rġiel, kollha ddispjaċuti li tħassret il-Festa.  Minn ta’ quddiem kien Pawlu Asciak u l-Arċipriet tal-ġurnata il-Kan. Galea” jiftakar Mario.  Kien f’dawk il-mumenti li l-Pawlini ddeċidew li jeħtieġ li jwaqqfu Għaqda li tieħu f’idha l-organizzazzjoni tal-Festa, u tieħu r-responsabbilità tad-deċiżjonijiet ibsin.  Pawlu Asciak sar l-ewwel President tal-Għaqda, ħadd ma ħares lura iżjed minn hemm.

Mario Cassar jinnota li l-festa telqet tiġri b’pass mgħaġġel.  Fl-1975 flimkien ma’ numru ta’ delettanti, huwa waqqaf il-Kummissjoni tal-Armar li ngħatalha l-inkarigu li tindokra l-armar antik eżistenti tal-festa, filwaqt li tagħmel armar ġdid.  Minn dakinhar ’l hawn tista’ tgħid li saret rivoluzzjoni fl-armar tal-festa hekk kif l-Għaqda daħlet għal proġetti ambizzjużi kbar, bħalma huma settijiet ta’ pavaljuni, bandalori, pedestalli, il-palk ta’ triq Santa Luċija u l-monument lil San Pawl fil-Konverżjoni li jintrama quddiem il-Qorti u ħafna u ħafna iżjed xogħol.

“Fl-24 ta’ Mejju 1979 flimkien ma’ Hector Bruno, waqqafna l-Fergħa żgħażagħ li bħala fergħa statutorja hija waħda mill-ewwel f’Malta” ikompli Cassar.  Din il-Fergħa immedjatament bdiet taħdem b’riżq il-Festa, iżda wkoll biex ixxerred id-devozzjoni u l-kult Pawlin fost iż-żgħażagħ permezz ta’ attivitajiet u rappreżentazzjonijiet tat-teatru b’temi Pawlini.

Illum bħala President tal-Għaqda Mario Cassar jinnota b’sodisfazzjon li l-Fergħa Żgħażagħ tal-Għaqda hija waħda attiva u qed twettaq xogħol imprezzabbli.  “Kull sena l-Fergħa qed jirnexxiela tiġbed lejha uċuħ ġodda, u enerġija ġdida li tant hija bżonjuża għall-Għaqda”

L-istess nistgħu ngħidu għall-kumplament tal-Għaqda.  “Il-ħidma fl-aħħar sena ma waqfitx minuta, u baqgħet għaddejja bla nifs.  L-Għaqda daħlet għal proġetti ambizzjużi, li trid twassal sal-festa b’suċċess.  Dan kollu fi żmien meta iktar ma jmur kulħadd huwa mpenjat, bix-xogħol, u elf ħaġa oħra.”

Din il-ħidma timxi id f’id mal-organizzazzjoni ta’ numru sabiħ ta’ attivitajiet.  Mid-Dinner Dance tal-festa, sal-BBQ Notte di San Lorenzo, il-Classic Cars show, u oħrajn, dawn l-attivitajiet kollha għandhom l-għan li jlaqqgħu l-Pawlini flimkien, filwaqt li jipprovdu dak l-introjtu tant neċessarju biex norganizzaw festa kbira għal ġieħ l-Appostlu Missierna.

Dan kollu xogħol li jiġbor fih il-Fergħat, il-Kummissjonijiet, u l-bordijiet kollha tal-Għaqda li jirnexxielhom jiġbdu ħabel wieħed b’suċċess.

“Ninsab tassew kburi bix-xogħol ta’ kulħadd” jiddikjara Mario Cassar.  “Aħna mberkin li għandna grupp sabiħ ta’ voluntiera li jagħtu kelmithom li ser jgħinu fil-festa u dan jagħmluh bl-aqwa mod possibbli.  Fl-aħħar sena għamilna xogħol kbir, u l-apprezzament tal-parruċċani jimliena b’sodisfazzjon, u enerġija li nkomplu naħdmu fil-futur”.

“Il-Festa hija xi ħaġa li tkun fik” jgħid Mario Cassar.  “Jekk tkun delettant, iddedikat, tagħti saħħtek għall-festa, u dan tagħmlu bil-qalb, mingħajr ma tistenna xejn lura.  Kif għamlu d-disa’ Presidenti l-oħra ta’ qabli, hekk ser nibqa’ nagħmel jien sakemm nibqa’ f’din il-kariga li fiha ġejt fdat.  J’Alla nibqgħu nwettqu ħidma f’dan is-sens f’ġieħ l-Appostlu Missierna”.

“Fl-aħħar nixtieq nistieden lill-parruċċani u lill-Pawlini kollha biex jattendu bi ħġarhom għall-festa, u jagħtu l-appoġġ tagħhom fl-attivitajiet u l-festi li ser jiġu organizzati” appella l-President. “Nirringrazzja lil kulħadd għal sena ħidma mill-aqwa – J’Alla ngawdu festa ta’ ġieħ u kif tixraq” temm jgħid Mario Cassar.

Rappurtaġġ ta’ Edward Bonello