Stqarrija dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Stqarrija Konġunta tal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini, dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Wara li qisna ċ-ċirkustanzi kollha tas-sitwazzjoni preżenti, u wara li kkonsultajna mal-awtorità ekkleżjastika, nixtiequ ngħarrfu li ninsabu kostretti niċċelebraw il-festa tas-sena 2021 fi skala iżgħar mis-soltu.  Dan qegħdin nagħmluh biex insegwu b’responsabbiltà d-direttivi tal-ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa maħruġa mill-Kurja tal-Arċisqof b’rispons għall-pandemija Covid-19.

Għaldaqstant, il-Festa ta’ San Pawl se tkun iċċelebrata bi preparazzjoni spiritwali fil-knisja, u bil-Pontifikal li se jsir fl-10 ta’ Frar 2021 fid-9.30 a.m., ippresedut mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, bil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, u mxandar fuq it-televiżjoni.  Il-mużika din is-sena, se tkun taħt id-direzzjoni tal-Maestro di Cappella ġdid, Mro Hermann Farrugia Frantz.

L-Għaqda tal-Pawlini se tkun responsabbli biex tarma u żżejjen l-inħawi madwar il-knisja, u se torganizza attivitajiet fil-Barrakka ta’ Isfel fid-9 ta’ Frar, u Taħt il-Qanpiena nhar l-10 ta’ Frar filgħaxija, bil-miżuri kollha ta’ ħarsien tas-saħħa hekk kif mitluba mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.  Is-sehem tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette ser janima l-festa fil-qafas tal-programm ta’ din is-sena.

Il-pellegrinaġġ bil-vara maestuża ta’ San Pawl ser ikun differit għall-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021.  Hi t-talba tagħna li sa dakinhar, bis-sehem responsabbli ta’ kulħadd u bil-ħidma tal-awtoritajiet, speċjalment tal-frontliners, din il-pandemija tkun warajna u nkunu nistgħu nroddu ħajr lil Alla tal-għajnuna li tana matulha u talli ħarisna mill-ħsara.  Missirijietna kienu għamlu pellegrinaġġ simili fl-1814 wara l-imxija tal-pesta.

Kan. David Cilia – Arċipriet
Kan. David Torpiano – Kanċillier
Mario Cassar – President, Għaqda tal-Pawlini
Douglas Mifsud – Segretarju, Għaqda tal-Pawlini

L-Għaqda tal-Pawlini żżur l-Awtoritajiet Ċivili u Ekkleżjastiċi

Is-Sibt 11 ta’ Jannar 2020 – Bħala parti mill-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Arċipriet Kan. David Cilia u l-Kummissjoni tal-50 sena għamlu żjara lill-President ta’ Malta Dr George Vella u lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna.

Fil-Palazz ta’ Sant’Anton huma ltaqgħu mal-President ta’ Malta Dr George Vella fejn is-Sur Mario Cassar, President tal-Għaqda tal-Pawlini spjega x’inhi l-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini fost il-komunità Parrokkjali fil-Belt li tinkludi l-organizzazzjoni tal-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl kif ukoll ħidma soċjali oħra fil-komunità u l-attivitajiet li se jsiru biex jiċċelebraw dawn il-ħamsin sena. Il-President ta’ Malta min-naħa tiegħu rringrazzja lill-Għaqda tal-Pawlini tal-ħidma tagħha u f’isem il-Maltin irringrazzjaha li baqgħet taħdem biex in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta jibqa’ jiġi ċċelebrat.

Wara saret żjara lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna fil-Kurja ta’ Arċisqof. Is-Sur Mario Cassar tkellem dwar il-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini fi ħdan il-Parroċċa flimkien mal-Arċipriet il-ġdid Dun David Cilia. L-Arċisqof faħħar il-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini matul is-snin u rringrazzjaha tal-ħidma tagħha fil-Parroċċa.

Kemm il-President kif ukoll l-Arċisqof ġew ippreżentati b’ritratt tal-istatwa kapolavur Melchiorre Gafà li tirrappreżenta lil San Pawl jipprietka kif ukoll kopja tal-pubblikazzjonijiet tal-Festa, il-Programm tal-Festa maħruġ mill-Bord Editorjali kif ukoll Leħen iż-Żgħażagħ maħruġ mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini.

Programm tal-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta – 2020

IS-SIBT, 25 TA’ JANNAR

FESTA TAL-KONVERŻJONI TA’ SAN PAWL

KONĊELEBRAZZJONI U ĦRUĠ TAL-VARA TA’ SAN PAWL MIN-NIĊĊA

5.30 pm        Rużarju

6.00 pm        Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet, Kan. Dun David Cilia. Jippriedka l-Kan. Dun Dillon Bugeja. Fi tmiem il-Quddiesa, tiġi esegwita l-Antifona Sanctæ Paule ta’ Mro. Dott. Paolo Nani. Wara l-konċelebrazzjoni solenni, isir il-ħruġ tal-vara ta’ San Pawl min-niċċa akkumpanjata minn innijiet popolari Pawlini u tingħad il-kurunella. Diskors mill-President tal-Għaqda tal-Pawlini, is-Sur Mario Cassar. Diskors mill-Arċipriet fuq il-valur tal-Festa.

9.00 pm        Dinner Dance fil-Westin Dragonara organizzat mill-Għaqda tal-Pawlini.

 

IL-ĦADD, 26 TA’ JANNAR

11.45 am      Quddiesa animata miż-Żgħażagħ Pawlini. Iqaddes il-Kan. Dun Carmelo Busuttil, Arċipriet tal-Birgu.

 

IT-TNEJN, 27 TA’ JANNAR

6.00 pm       Quddiesa f’ġieħ Sant’Anġela Meriċi animata mill-Membri tal-Għaqda. Iqaddes il-Kan. Dun Charles Vella.

 

IT-TLIETA, 28 TA’ JANNAR

6.00 pm        Quddiesa mill-Patrijiet ta’ San Franġisk. Jieħu sehem il-kor Antonjan.

 

L-ERBGĦA, 29 TA’ JANNAR

6.00 pm        Quddiesa organizzata mit-Teen Klabb. Iqaddes is-saċerdot novell Dun Mattew Pulis.

 

IL-ĦAMIS, 30 TA’ JANNAR

Jum il-Kelma t’Alla u l-Ewkaristija

6.00 pm        Quddiesa animata mil-Letturi u l-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. Iqaddes Patri Victor Paul Farrugia O. Carm.

 

IL-ĠIMGĦA, 31 TA’ JANNAR

6.00 pm        Quddiesa animata mill-membri tal-Għaqdiet: Legion of Mary, Kariżmatiċi, Neokatekumenali, Irġiel Anzjani, MUSEUM, Ladies Circle. Iqaddes il-Kan. Dun Antoine Borg.

8.00 pm        Kunċert Ġenerali tradizzjonali fis-Sede tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’. Jiġu esegwiti marċi mill-arkivju tas-Soċjetà u innijiet popolari fosthom Marcia San Paolo ta’ Mro. Cardenio Botti.

 

IS-SIBT, 1 TA’ FRAR

FESTA GĦAT-TFAL TA’ MALTA KOLLHA

9.00 am        Quddiesa bil-magħmudija ċċelebrata mill-Mons. Kan. Dun Lawrenz Zammit. Wara l-quddiesa ssir il-preżentazzjoni tat-trabi u tfal.

10.00 am      Manifestazzjoni bl-istatwa ż-żgħira ta’ San Pawl bis-sehem tal-Banda tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’. Il-Manifestazzjoni tgħaddi minn Triq San Pawl, Triq l-Arċisqof, Triq il-Lvant, Triq San Kristofru, Triq il-Mediterran, Triq San Nikola, Triq San Pawl, Triq it-Teatru l-Antik, Triq il-Merkanti u Triq Santa Luċija. Fl-aħħar tal-manifestazzjoni, l-istatwa tittella’ f’postha fuq il-palk fi Triq Santa Luċija k/m Triq San Pawl fost l-entużjażmu tal-partitarji żgħażagħ Pawlini.

6.00 pm        Quddiesa mill-Kan. Patri Charles Tabone O.P. Mistiedna l-koppji miżżewġin.

7.00 pm        Serata Mużiko Letterarja mtella’ mill-Akkademja Kulturali Pawlina fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl.

 

Il-ĦADD, 2 TA’ FRAR

JUM IL-GANDLORA

6.00 pm        Quddiesa konċelebrata mill-Kapitlu.

8.00 pm        Riċeviment mogħti mill-President u l-Kumitat tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ fis-Sede tas-Soċjetà.

 

IT-TNEJN, 3 TA’ FRAR

JUM IL-KARITÀ

6.00 pm        Quddiesa organizzata mill-Konfraternità tal-Madonna tal-Karità u l-Għaqda San Vinċenz de Paul. Iqaddes il-Kan. Dun Stefan Galea.

 

IT-TLIETA, 4 TA’ FRAR

JUM L-UNITÀ TAL-PARROĊĊI

6.00 pm        Quddiesa. Mistiedna l-Kappillani ta’ San Duminku, San Publiju, l-amministratur tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin, flimkien mar-Retturi tal-Kon-Katidral u tal-Griegi, tal-Knejjes l-oħra u l-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali. Jikkonċelebra l-Arċipriet tal-Furjana, Kan. Dun Charles Cini.

 

L-ERBGĦA, 5 TA’ FRAR

JUM L-GĦAQDA TAL-PAWLINI

6.00 pm        Quddiesa organizzata mill-membri tal-Għaqda tal-Pawlini. Jiċċelebra l-Kan. Patri Charles Tabone O.P.

8.00 pm        Riċeviment mogħti mill-Għaqda tal-Pawlini fid-Domus Pauli u preżentazzjoni tal-premju San Pawl għas-sena 2019 – 2020 mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini.

 

IL-ĦAMIS, 6 TA’ FRAR

L-EWWEL JUM TAT-TRIDU

9.00 am        Quddiesa u wara adorazzjoni mmexxija mis-Sur Joe Fenech, barka sagramentali u bews tar-relikwija.

5.15 pm        Għasar Solenni mmexxi mill-Kan. Patri Charles Tabone O.P.

6.00 pm        Quddiesa Kantata solenni. Iqaddes il-Kan. Dun David Torpiano. Wara l-Quddiesa, l-ewwel prietka tat-Tridu minn Rev. Kan. Dun Stefan Galea. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Ħal Safi. Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.

8.30 pm        Brass Band tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’, imtella’ mill-Għaqda tal-Pawlini fis-Sede tal-istess Soċjetà Mużikali fi Triq ir-Repubblika.

 

IL-ĠIMGĦA 7 TA’ FRAR

IT-TIENI JUM TAT-TRIDU

5.15 pm        Għasar Solenni mmexxi mill-Kan. Dun Stefan Galea.

6.00 pm        Quddiesa Kantata solenni. Iqaddes Rev. Kan. Kantur Dun Ġwann Borg. Wara l-Quddiesa, it-tieni prietka tat-Tridu minn Rev. Kan. Dun Stefan Galea. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Dun Karm Busuttil, Arċipriet tal-Birgu. Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.

8.30 pm        Lejla fil-Kapitali.

 

IL-SIBT 8 TA’ FRAR

IT-TIELET JUM TAT-TRIDU

5.15 pm        Għasar Solenni mmexxi mill-Kan. Dun Stefan Galea.

6.00 pm        Quddiesa Kantata solenni. Iqaddes il-saċerdot novell Dun Peter Ellul. Wara l-Quddiesa, it-tielet prietka tat-Tridu minn Rev. Kan. Dun Stefan Galea. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Dun Mario Tong ex-Arċipriet tal-Kolleġġjata. Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.

7.30 pm        Manifestazzjoni bl-istatwa ta’ San Pawl Nawfragu bil-parteċipazzjoni tal-Għaqda Mużikali Sant’Elena ta’ Birkirkara. Il-marċ jgħaddi minn Triq ir-Repubblika, Triq Melita, Triq San Pawl, Triq San Nikola u Triq il-Mediterran. Fl-aħħar tal-marċ, l-istatwa tittella’ fuq il-pedestall quddiem il-Barrakka t’Isfel.

 

IL-ĦADD 9 TA’ FRAR

LEJLET IL-FESTA

10.00 am      Quddiesa għall-anzjani u għall-morda li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Iqaddes l-Arċipriet Kan. Dun David Cilia. Il-qraba ta’ dawk li huma rikoverati f’xi dar tal-Anzjani huma mitluba jġibuhom huma stess.

5.15 pm        Transulazzjoni Solenni mmexxija mill-Eċċellenza Tiegħu Mons Arċisqof, Charles J. Scicluna. Għasar solenni bis-sehem tal-kor u l-orkestra.

7.00 pm        Quddiesa Kantata ta’ lejlet il-Festa mmexxija mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Vigarju Joe Galea Curmi.

7.00 pm        Marċ tradizzjonali u popolari mill-Banda tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ flimkien mal-Banda tal-Għaqda Mużikali Beland taż-Żejtun. Is-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ tibda minn Triq ir-Repubblika, Triq San Ġwann, Misraħ San Ġwann, Triq il-Merkanti, Triq Melita, Triq San Pawl, Triq San Kristofru sa ħdejn il-Monument tal-Qanpiena, filwaqt li l-Banda Beland tibda minn Triq Melita, Triq San Pawl, Triq San Kristofru sa ħdejn il-Monument tal-Qanpiena. Fl-aħħar tal-marċ isir spettaklu pirotekniku tal-art u tal-ajru fil-Port il-Kbir imtella’ mill-Kummissjoni Nar tal-Għaqda tal-Pawlini.

 

IT-TNEJN 10 TA’ FRAR

JUM IL-FESTA TAN-NAWFRAĠJU TA’ SAN PAWL

7.00 am        Quddiesa ċċelebrata minn Patri Michael Camilleri O.P. Kappillan tal-Parroċċa ta’ Portu Salvu u San Duminku.

8.00 am        Quddiesa ċċelebrata mill-amministratur tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin.

Għall-quddies tas-7.00 am u tat-8.00 am mistiedna l-qassisin u patrijiet tal-Knejjes tal-Belt, il-Furjana u t-tlett ibliet tal-Kottonera.

9.00 am        Jasal l-Eċċ. Tiegħu Mons Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u l-Eċċ. Tiegħu Dr. George Vella, President ta’ Malta.

9.15 am        Quddiesa Pontfikali mill-Eċċ. Tiegħu Mons Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta. Jinseġ il-Paniġierku l-istess Monsinjur Arċisqof.

11.45 am      Quddiesa letta minn. Patri Victor Paul Farrugia O.Carm.

12.00 pm      Il-Fondazzjoni Wirt Artna żżomm tradizzjoni antika ta’ sparar mis-Saluting Battery tal-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl, bħala Patrun tal-Gżejjer Maltin.

1.00 pm        Marċ tradizzjonali u popolari mill-Banda tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ li jgħaddi minn Triq San Pawl, Triq l-Arċisqof, Triq ir-Repubblika, Triq Nofsinhar, Triq ir-Repubblika, Misraħ San Ġwann, Triq San Ġwann, Triq il-Merkanti, Triq Melita u Triq San Pawl.

3.45 pm        Quddiesa bl-Ingliż għall-viżitaturi mill-Kan. Dun Carmelo Busuttil, Arċipriet tal-Parroċċa tal-Birgu.

4.45 pm        Għasar Kantat.

5.30 pm        Purċissjoni Sinodali bil-vara ta’ San Pawl u r-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż. Imexxi s-saċerdot novell Dun Peter Ellul. Takkumpanja l-Purċissjoni sad-dħul tal-vara fil-Knisja, is-Soċjetà San Pawl Banda Konti Ruġġieru tar-Rabat li tilqa’ l-vara ta’ San Pawl ħierġa mill-Knisja bl-innu lil San Pawl ta’ Mro. Cardenio Botti.

6.15 pm        Is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan ta’ Ħal Qormi tesegwixxi marċ minn Triq ir-Repubblika, Pjazza San Ġwann u tkompli takkumpanja l-vara ta’ San Pawl minn Triq il-Merkanti, Triq Melita u Triq San Pawl sad-dħul tal-vara fil-Knisja.

7.00 pm        Stqarrija tal-fidi fi Pjazza San Ġwann immexxija mill-Arċipriet, il-Kan. Dun David Cilia.

9.30 pm        Dħul tal-Purċissjoni. Innu, Antifona u Barka Sagramentali.

Matul il-purċissjoni, isir akkumpanjament pirotekniku mtella’ mill-Kummissjoni Nar fi ħdan l-Għaqda tal-Pawlini.

 

IL-ĦADD 16 TA’ FRAR

10.00 am      Quddiesa ta’ Ringrazzjament ’l Alla u lill-Appostlu Missierna San Pawl għas-suċċess tal-Festa. L-Arċipriet u l-Kapitlu jirringrazzjaw lil kull min ħa sehem biex il-Festa kienet ta’ suċċess. Dħul tal-Vara lura fin-niċċa.

 

Nota:

Matul il-ġranet tal-festa jieħu sehem il-Kor Parrokkjali ‘Saulus’.

Fil-Quddiesa tal-ħruġ tal-vara ta’ San Pawl min-niċċa u mill-Ewwel Jum tat-Tridu ’l quddiem, il-Kor u l-Orkestra jkunu taħt id-direzzjoni tal-Maestro Dr Joseph Gatt Ph.D. Fil-25 ta’ Jannar l-orkestra hija fuq stedina tal-Għaqda tal-Pawlini.

F’każ ta’ maltemp, il-festa tiġi posposta għall-ġurnata tas-Sibt 15 ta’ Frar 2020.

Il-Festa tal-Maltin

Fi żmien xahar, il-komunità Pawlina f’Malta u Għawdex ser tkun qed tiċċelebra l-wasla providenzjali tal-Appostlu Pawlu fi gżiritna. Fil-Belt Valletta l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl, jagħmlu minn kollox sabiex nhar l-10 ta’ Frar tinżamm it-tradizzjoni antika ta’ festi kbar f’ġieh dan il-qaddis u l-wasla tiegħu fi xtutna.

Din is-sena it-tim li jieħu ħsieb il-komunikazzjoni fi ħdan l-Għaqda tal-Pawlini ħaseb li jfakkar li din mhix il-festa tal-Pawlini jew tal-Beltin biss iżda il-Festa tal-Maltin. Matul din il-festa nixtiequ nħeġġu lil kull Malti u Maltija sabiex jiskopri jew iġedded din il-ġrajja speċjali fl-istorja ta’ Malta u jispira ruħu minn dan il-persunaġġ ta’ rieda soda li wasal hawn skont ir-rieda t’Alla.

L-10 ta’ Frar hija l-Festa tal-Maltin. Hija festa li apparti li ġġorr magħha tradizzjonijiet varji, tixhed ukoll il-kultura reliġjuża tal-Maltin li sa minn sekli mgħoddija ħallew it-tamiet tagħhom fi Kristu hekk kif imxandar lilhom minn San Pawl. Hija festa li tixhed ukoll il-kultura antika tal-festi xitwin li aktar ma għaddew is-snin aktar naqsu. Dan mhux fil-każ tal-festa tan-Nawfraġju li baqgħet qalbiena bħall-baħrin tal-maltemp.

L-10 ta’ Frar hija l-Festa tal-Maltin għax hija tfakkira ta’ memorja li tat identità qawwija lil pajjiżna fuq skala Ewropea u Internazzjonali. Apparti l-valuri Kristjani u Kattoliċi din il-Festa tixhed ukoll kburija għal fatt li pajjiżna u l-Maltin jissemmew fil-Bibbja fost l-ewwel komunitajiet fejn Kristu kien imħabbar lill-umanità.

Huwa għalhekk li din il-Festa hija stedina mhux biss li niċċelebraw dan il-wirt għażiż tagħna bħala poplu iżda wkoll li nħaddnu u nrawwmu b’responsabbiltà dawn il-valuri li għaddilna San Pawl fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

San Pawl u l-Festa l-Kbira

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 ħabbret il-programm tal-Festa l-Kbira – attività unika fejn l-erba’ festi u ż-żewġ baned tal-Belt Valletta ser jingħaqdu għall-ewwel darba bħala parti mill-programm Kulturali ta’ Valletta 2018. L-Għaqda tal-Pawlini tinsab kburija li ser tkun parti ntegrali minn din il-ġrajja unika għall-poplu Belti u Malti u qed tikkollabora bi ħġarha mal-Fondazzjoni sabiex is-7 ta’ April jibqa’ jum li jħalli legat profond lill-komunità tagħna.

Il-Festa l-Kbira ser tinżamm bejn l-4 u s-7 ta’ April b’attivitajiet fil-Port il-Kbir u tul it-toroq tal-Belt Valletta. Il-qofol tal-Festa l-Kbira ser ikun is-Sibt 7 ta’ April meta wara r-regatta tradizzjonali ta’ Jum il-Ħelsien fil-Port il-Kbir, ser isiru l-erba’ purċissjonijiet bl-istatwi titulari ta’ San Pawl, San Duminku, il-Madonna tal-Karmnu u Santu Wistin wara ċelebrazzjonijet reliġjużi fl-erba’ knejjes rispettivi. L-erba’ statwi ser jiltaqgħu fi Pjazza San Ġorġ fejn l-Arċisqof Monsinjur Charles J. Scicluna ser imexxi t-talb. Wara, l-istatwi akkumpanjati mill-baned, ser jimxu matul Triq ir-Repubblika lejn Bieb il-Belt qabel ikomplu r-rotta lejn il-knejjes rispettivi tagħhom.

Il-Ġimgħa 6 ta’ April, ser jittella’ marċ u kunċert konġunt bejn il-baned King’s Own u La Valette f’Pjazza San Ġorġ.

Il-programm komplut huwa kif ġej:

 

L-Erbgha, 4 t’April 2018

6:00pm          Konsagrazzjoni tal-Knisja u inawgurazzjoni tal-pavimentar ġdid ġewwa l-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu

Il-Ġimgħa, 6 t’April 2018

7:30pm      Il-Banda King’s Own u l-Banda La Valette jibdew marċ minn Pjazza Ħelsien sa Pjazza San Ġorġ. Il-marċ jasal fil-Pjazza fit-8:30pm

9:00pm      Il-Banda King’s Own u l-Banda La Valette jtellgħu kunċert konġunt fi Pjazza San Ġorġ. Kull banda ser ittella’ programm ta’ 40 minuta li jinkludi wkoll xi diskors qasir għall-okkażjoni għal total ta’ 100 minuta

Is-Sibt, 7 t’April 2018

11:45am     Regatta fil-Port il-Kbir

4:50pm       Preżentazzjoni tal-Valletta 2018 Shield ‘Leġġendi tal-Port il-Kbir’

5:00pm      Quddiesa fl-erba’ knejjes involuti

5.45pm       L-erba’ baned mistiedna jinġabru quddiem il-knejjes rispettivi sabiex isellmu l-vari titulari waqt il-ħruġ

6.00pm      Ħruġ tal-vari titulari (Rotot indikati hawn)

6:50pm      Il-vari titulari jibdew jaslu fi Pjazza San Ġorġ

7:35pm       Ċelebrazzjoni u mument ta’ talb li jinkorpora l-erbgħa festi flimkien. Din tkun mmexxija minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna

8:00pm      Il-vari titulari flimkien mal-baned jibdew triqthom tul Triq ir-Repubblika lejn Bieb il-Belt

9:10pm      Il-vari titulari jibdew jaslu fi Pjazza Ħelsien

9:30pm      Il-vari titulari jaqbdu r-rotta lura lejn il-Knisja rispettiva (Rotot indikati hawn)

10:45pm    Dħul tal-vari titulari fil-knejjes

Imsejħin nixbhu lil Pawlu

FrKarmDebattistaSan Pawl kien il-bniedem li għaraf lil Kristu f’ħajtu, biddillu ħajtu u, sakemm miet, kellu biss skop wieħed: li jxandru ma’ kulħadd.

Sawlu kien bniedem ċert dwar min hu Alla, x’ried Alla fil-liġi tiegħu u ma kien lest li jħalli ’l ħadd ikasbar it-tradizzjonijiet ta’ missirijietu. Allura, meta fit-triq ta’ Damasku sema’ l-vuċi ta’ Ġesù, kollox iddallam. Tfixkel. Dak kollu li kien ċert waqa’ kollu. U l-Fariżew, li kien jobdi l-liġi t’Alla sal-aħħar dettal, beda “jgħodd kollox bħala telf ħdejn il-qligħ kbir li hemm filli jagħraf lil Kristu” (Fil. 3:8). Din kienet mixja twila li kienet tfisser mewta nterna tal-bniedem il-qadim, il-bniedem tal-liġi, biex jiskopri l-bniedem il-ġdid “moħbi ma’ Kristu f’Alla” (Kol. 3:3).

Minn dak il-ħin Pawlu kien ixandar lil Kristu u l-ħajja ġdida li tah. Kien jagħmel dan f’kull okkażjoni li jkollu – fi żmienu u barra minn żmienu (2Tim. 4:2). Kristu sar kollox għalih. Kien ir-raġuni għalxiex jgħix u r-raġuni għalxiex imut. Xejn ma kien ser iwaqqfu. Għal Pawlu, Kristu ġab realtà ġdida ta’ għixien u Pawlu ried li jaqsamha ma’ kulħadd. Dak li fehem, b’ħafna diffikultà, issa beda jgħixu, allura seta’ jgħid lil kulħadd: Ixbhu lili bħalma jien nixbah lil Kristu (1Kor. 11:1).

U għax aħna nsejħu lil Pawlu “missierna”, allura, aħna msejħa nixbħuh f’kollox.

Minn Fr.Karm Debattista MSSP (Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl)