Kull Qatra Tgħodd

GĦOTI TAD-DEMM
Kunu magħna! Nhar is-Sibt 28 t’Awwissu 2021.
Ejja niċċelebraw festa ta’ mħabba lejn min l-aktar li għandu bżonn!

Attivita mtella flimkien mal-Fondazzjoni ‘Save a Life’.

Irreġistra: 79447674

Stqarrija dwar il-Pellegrinaġġ ta’ nhar il-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021

Stqarrija Konġunta tal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini

Fid-dawl tad-direttivi fis-seħħ, hekk kif stabbiliti mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, il-kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini jixtiequ jgħarrfu li l-pellegrinaġġ bil-vara ta’ San Pawl li kellu jsir il-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021 mhux ħa jsir.

Nappellaw biex filwaqt li nħarsu s-saħħa ta’ xulxin, nibqgħu inpoġġu s-saħħa tal-poplu tagħna taħt il-ħarsien tal-Appostlu Missierna San Pawl.

Kan. David Cilia – Arċipriet
Kan. David Torpiano – Kanċillier
Douglas Mifsud – President, Għaqda tal-Pawlini
Edward Bonello – Segretarju, Għaqda tal-Pawlini

Stqarrija dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Stqarrija Konġunta tal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini, dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Wara li qisna ċ-ċirkustanzi kollha tas-sitwazzjoni preżenti, u wara li kkonsultajna mal-awtorità ekkleżjastika, nixtiequ ngħarrfu li ninsabu kostretti niċċelebraw il-festa tas-sena 2021 fi skala iżgħar mis-soltu.  Dan qegħdin nagħmluh biex insegwu b’responsabbiltà d-direttivi tal-ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa maħruġa mill-Kurja tal-Arċisqof b’rispons għall-pandemija Covid-19.

Għaldaqstant, il-Festa ta’ San Pawl se tkun iċċelebrata bi preparazzjoni spiritwali fil-knisja, u bil-Pontifikal li se jsir fl-10 ta’ Frar 2021 fid-9.30 a.m., ippresedut mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, bil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, u mxandar fuq it-televiżjoni.  Il-mużika din is-sena, se tkun taħt id-direzzjoni tal-Maestro di Cappella ġdid, Mro Hermann Farrugia Frantz.

L-Għaqda tal-Pawlini se tkun responsabbli biex tarma u żżejjen l-inħawi madwar il-knisja, u se torganizza attivitajiet fil-Barrakka ta’ Isfel fid-9 ta’ Frar, u Taħt il-Qanpiena nhar l-10 ta’ Frar filgħaxija, bil-miżuri kollha ta’ ħarsien tas-saħħa hekk kif mitluba mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.  Is-sehem tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette ser janima l-festa fil-qafas tal-programm ta’ din is-sena.

Il-pellegrinaġġ bil-vara maestuża ta’ San Pawl ser ikun differit għall-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021.  Hi t-talba tagħna li sa dakinhar, bis-sehem responsabbli ta’ kulħadd u bil-ħidma tal-awtoritajiet, speċjalment tal-frontliners, din il-pandemija tkun warajna u nkunu nistgħu nroddu ħajr lil Alla tal-għajnuna li tana matulha u talli ħarisna mill-ħsara.  Missirijietna kienu għamlu pellegrinaġġ simili fl-1814 wara l-imxija tal-pesta.

Kan. David Cilia – Arċipriet
Kan. David Torpiano – Kanċillier
Mario Cassar – President, Għaqda tal-Pawlini
Douglas Mifsud – Segretarju, Għaqda tal-Pawlini

Għaqda ta’ kuluri Pawlini

Il-kulturi u l-wirt tal-festi tagħna huma festa ta’ kuluri. Kuluri ta’ drawwiet, persunaġġi, ritwali, mużika, armar u logħob tan-nar.  Permezz tal-installazzjoni Kuluri Pawlin, l-Għaqda tal-Pawlini tal-Belt Valletta qed tfakkar u tiċċelebra r-rikkezza ta’ dawn il-valuri fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju mit-twaqqif tagħha nhar is-6 ta’ Novembru 1970 mill-fundatur tagħha t-tenur Pawlu Asciak.

Tul dawn il-ħamsin sena, l-Għaqda tal-Pawlini rawmet saħħa fid-diversità, kif ukoll għaqda ġenwina sabiex tkattar l-imħabba tal-Maltin u l-Għawdxin lejn San Pawl, il-padrun ta’ Malta, permezz tal-festa tan-Nawfraġju tiegħu li tkun ċċelebrata fil-Belt Valletta nhar l-10 ta’ Frar. Dan kollu sar tul is-snin imgħoddija u għadu jseħħ b’impenn għat-tisħiħ spiritwali tal-membri u għall-integrazzjoni tagħhom fil-ħajja soċjali u kulturali tal-Komunità Parrokkjali Pawlina. 

Sabiex jiġi mmarkat dan il-ġublew, l-Akkademja Kulturali Pawlina flimkien mal-Kummissjoni Armar fi ħdan l-Għaqda tal-Pawlini, ħejjew installazzjoni artistika fi Triq Santa Luċija bit-titlu Kuluri Pawlini. Kulħadd huwa mistieden iżur din l-installazzjoni kkulurita sal-aħħar ta’ Novembru 2020 u jippubblika tifkira fotografika fuq il-mezzi soċjali billi juża il-hashtag #kuluripawlini.

 

Żjara mis-Sindku tal-Belt Valletta

Aktar kmieni llum, is-Sindku tal-Belt Valletta s-Sur Alfred Zammit, żar lil membri tal-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda tal-Pawlini. Filwaqt li awgura l-isbaħ xewqat lill-Għaqda tal-Pawlini, is-Sur Zammit saħaq fuq l-importanza tal-għaqda bejnietna u reġa’ tenna l-intenzjoni tiegħu ta’ ħidma b’risq il-Parroċċa Pawlina kif ukoll il-parroċċi kollha tal-Belt Kapitali.

Is-Sindku kompla billi tkellem fuq il-ħidma diretta tiegħu lejn il-Parroċċa speċjalment ir-restawr tal-faċċata tal-Knisja Kolleġġjata – ħolma u ħidma tiegħu stess li jixtieq jaraha mwettqa sal-aħħar ta’ dan id-dekasteru. Huwa stieden lill-kumitat tal-Għaqda tal-Pawlini u lill-Kapitlu tal-Kolleġġjata sabiex tiġi organizzata laqgħa fil-Kunsill Lokali fejn matulha jkun jista’ jiġi ppreżentat il-proġett ta’ riċerka mill-Perit. Semma wkoll l-impenn tiegħu sabiex jikkonvinċi Ministri u Segretarji Parlamentari biex jifhmu l-bżonnijiet kapitali kbar tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.

Is-Sindku rrefera wkoll għal proġetti ta’ tisbiħ u titjib li qed isiru ħidma fuqhom fosthom dawk tal-parking sensors u parkeġġi kif ukoll l-uġigħ ta’ ras dwar l-aħħar episodji ta’ vandaliżmu li seħħew. Qasam ukoll magħna l-ħolma ta’ tisbiħ ta’ Strada Rjali u r-ringroad b’intelligent lighting. Zammit kompla billi insista li huwa lest jibqa’ jgħin lill-festi Beltin għax hekk huwa xieraq speċjalment quddiem ir-realtà li l-Belt kapitali tibqa’ tattira l-akbar maġġoranza ta’ turisti fil-Pajjiż. Għalhekk il-ħajja fil-Belt Valletta jixirqilha kull attenzjoni. Huwa qed jibqa’ jistinka sabiex jissaħħu l-festi Beltin u anki l-Ġimgħa l-Kbira u d-Duluri li huma tant għal qalbu.

Is-Sindku sellem ukoll lill-Arċipriet Dun David John Cilia u qasam magħna s-sodisfazzjon li din il-Parroċċa sabet ragħaj b’tant enerġija pożittiva u intelliġenza. Semma kif fil-pjan tiegħu għandu ħidma mal-Arċipriet u l-Kappillani tal-parroċċi Beltin b’risq ir-residenti.

Fl-aħħar, il-President tal-Għaqda tal-Pawlini, is-Sur Mario Cassar flimkien mas-Segretarju s-Sur Douglas Mifsud preżentaw kwadru tal-vara titulari lis-Sindku – hekk kif sar mal-Arċisqof u l-President ta’ Malta. Rigal li kien apprezzat ferm mis-Sur Zammit u li ser isib postu fil-kollezzjoni personali.

Din il-laqgħa kienet parti mill-programm fl-okkażjoni tal-50 Anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda tal-Pawlini. Ir-ritratti ġew ġentilment meħuda minn Carl Farrugia.

 

Programm tal-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta – 2020

IS-SIBT, 25 TA’ JANNAR

FESTA TAL-KONVERŻJONI TA’ SAN PAWL

KONĊELEBRAZZJONI U ĦRUĠ TAL-VARA TA’ SAN PAWL MIN-NIĊĊA

5.30 pm        Rużarju

6.00 pm        Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet, Kan. Dun David Cilia. Jippriedka l-Kan. Dun Dillon Bugeja. Fi tmiem il-Quddiesa, tiġi esegwita l-Antifona Sanctæ Paule ta’ Mro. Dott. Paolo Nani. Wara l-konċelebrazzjoni solenni, isir il-ħruġ tal-vara ta’ San Pawl min-niċċa akkumpanjata minn innijiet popolari Pawlini u tingħad il-kurunella. Diskors mill-President tal-Għaqda tal-Pawlini, is-Sur Mario Cassar. Diskors mill-Arċipriet fuq il-valur tal-Festa.

9.00 pm        Dinner Dance fil-Westin Dragonara organizzat mill-Għaqda tal-Pawlini.

 

IL-ĦADD, 26 TA’ JANNAR

11.45 am      Quddiesa animata miż-Żgħażagħ Pawlini. Iqaddes il-Kan. Dun Carmelo Busuttil, Arċipriet tal-Birgu.

 

IT-TNEJN, 27 TA’ JANNAR

6.00 pm       Quddiesa f’ġieħ Sant’Anġela Meriċi animata mill-Membri tal-Għaqda. Iqaddes il-Kan. Dun Charles Vella.

 

IT-TLIETA, 28 TA’ JANNAR

6.00 pm        Quddiesa mill-Patrijiet ta’ San Franġisk. Jieħu sehem il-kor Antonjan.

 

L-ERBGĦA, 29 TA’ JANNAR

6.00 pm        Quddiesa organizzata mit-Teen Klabb. Iqaddes is-saċerdot novell Dun Mattew Pulis.

 

IL-ĦAMIS, 30 TA’ JANNAR

Jum il-Kelma t’Alla u l-Ewkaristija

6.00 pm        Quddiesa animata mil-Letturi u l-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. Iqaddes Patri Victor Paul Farrugia O. Carm.

 

IL-ĠIMGĦA, 31 TA’ JANNAR

6.00 pm        Quddiesa animata mill-membri tal-Għaqdiet: Legion of Mary, Kariżmatiċi, Neokatekumenali, Irġiel Anzjani, MUSEUM, Ladies Circle. Iqaddes il-Kan. Dun Antoine Borg.

8.00 pm        Kunċert Ġenerali tradizzjonali fis-Sede tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’. Jiġu esegwiti marċi mill-arkivju tas-Soċjetà u innijiet popolari fosthom Marcia San Paolo ta’ Mro. Cardenio Botti.

 

IS-SIBT, 1 TA’ FRAR

FESTA GĦAT-TFAL TA’ MALTA KOLLHA

9.00 am        Quddiesa bil-magħmudija ċċelebrata mill-Mons. Kan. Dun Lawrenz Zammit. Wara l-quddiesa ssir il-preżentazzjoni tat-trabi u tfal.

10.00 am      Manifestazzjoni bl-istatwa ż-żgħira ta’ San Pawl bis-sehem tal-Banda tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’. Il-Manifestazzjoni tgħaddi minn Triq San Pawl, Triq l-Arċisqof, Triq il-Lvant, Triq San Kristofru, Triq il-Mediterran, Triq San Nikola, Triq San Pawl, Triq it-Teatru l-Antik, Triq il-Merkanti u Triq Santa Luċija. Fl-aħħar tal-manifestazzjoni, l-istatwa tittella’ f’postha fuq il-palk fi Triq Santa Luċija k/m Triq San Pawl fost l-entużjażmu tal-partitarji żgħażagħ Pawlini.

6.00 pm        Quddiesa mill-Kan. Patri Charles Tabone O.P. Mistiedna l-koppji miżżewġin.

7.00 pm        Serata Mużiko Letterarja mtella’ mill-Akkademja Kulturali Pawlina fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl.

 

Il-ĦADD, 2 TA’ FRAR

JUM IL-GANDLORA

6.00 pm        Quddiesa konċelebrata mill-Kapitlu.

8.00 pm        Riċeviment mogħti mill-President u l-Kumitat tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ fis-Sede tas-Soċjetà.

 

IT-TNEJN, 3 TA’ FRAR

JUM IL-KARITÀ

6.00 pm        Quddiesa organizzata mill-Konfraternità tal-Madonna tal-Karità u l-Għaqda San Vinċenz de Paul. Iqaddes il-Kan. Dun Stefan Galea.

 

IT-TLIETA, 4 TA’ FRAR

JUM L-UNITÀ TAL-PARROĊĊI

6.00 pm        Quddiesa. Mistiedna l-Kappillani ta’ San Duminku, San Publiju, l-amministratur tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin, flimkien mar-Retturi tal-Kon-Katidral u tal-Griegi, tal-Knejjes l-oħra u l-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali. Jikkonċelebra l-Arċipriet tal-Furjana, Kan. Dun Charles Cini.

 

L-ERBGĦA, 5 TA’ FRAR

JUM L-GĦAQDA TAL-PAWLINI

6.00 pm        Quddiesa organizzata mill-membri tal-Għaqda tal-Pawlini. Jiċċelebra l-Kan. Patri Charles Tabone O.P.

8.00 pm        Riċeviment mogħti mill-Għaqda tal-Pawlini fid-Domus Pauli u preżentazzjoni tal-premju San Pawl għas-sena 2019 – 2020 mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini.

 

IL-ĦAMIS, 6 TA’ FRAR

L-EWWEL JUM TAT-TRIDU

9.00 am        Quddiesa u wara adorazzjoni mmexxija mis-Sur Joe Fenech, barka sagramentali u bews tar-relikwija.

5.15 pm        Għasar Solenni mmexxi mill-Kan. Patri Charles Tabone O.P.

6.00 pm        Quddiesa Kantata solenni. Iqaddes il-Kan. Dun David Torpiano. Wara l-Quddiesa, l-ewwel prietka tat-Tridu minn Rev. Kan. Dun Stefan Galea. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Ħal Safi. Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.

8.30 pm        Brass Band tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’, imtella’ mill-Għaqda tal-Pawlini fis-Sede tal-istess Soċjetà Mużikali fi Triq ir-Repubblika.

 

IL-ĠIMGĦA 7 TA’ FRAR

IT-TIENI JUM TAT-TRIDU

5.15 pm        Għasar Solenni mmexxi mill-Kan. Dun Stefan Galea.

6.00 pm        Quddiesa Kantata solenni. Iqaddes Rev. Kan. Kantur Dun Ġwann Borg. Wara l-Quddiesa, it-tieni prietka tat-Tridu minn Rev. Kan. Dun Stefan Galea. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Dun Karm Busuttil, Arċipriet tal-Birgu. Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.

8.30 pm        Lejla fil-Kapitali.

 

IL-SIBT 8 TA’ FRAR

IT-TIELET JUM TAT-TRIDU

5.15 pm        Għasar Solenni mmexxi mill-Kan. Dun Stefan Galea.

6.00 pm        Quddiesa Kantata solenni. Iqaddes il-saċerdot novell Dun Peter Ellul. Wara l-Quddiesa, it-tielet prietka tat-Tridu minn Rev. Kan. Dun Stefan Galea. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Dun Mario Tong ex-Arċipriet tal-Kolleġġjata. Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.

7.30 pm        Manifestazzjoni bl-istatwa ta’ San Pawl Nawfragu bil-parteċipazzjoni tal-Għaqda Mużikali Sant’Elena ta’ Birkirkara. Il-marċ jgħaddi minn Triq ir-Repubblika, Triq Melita, Triq San Pawl, Triq San Nikola u Triq il-Mediterran. Fl-aħħar tal-marċ, l-istatwa tittella’ fuq il-pedestall quddiem il-Barrakka t’Isfel.

 

IL-ĦADD 9 TA’ FRAR

LEJLET IL-FESTA

10.00 am      Quddiesa għall-anzjani u għall-morda li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Iqaddes l-Arċipriet Kan. Dun David Cilia. Il-qraba ta’ dawk li huma rikoverati f’xi dar tal-Anzjani huma mitluba jġibuhom huma stess.

5.15 pm        Transulazzjoni Solenni mmexxija mill-Eċċellenza Tiegħu Mons Arċisqof, Charles J. Scicluna. Għasar solenni bis-sehem tal-kor u l-orkestra.

7.00 pm        Quddiesa Kantata ta’ lejlet il-Festa mmexxija mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Vigarju Joe Galea Curmi.

7.00 pm        Marċ tradizzjonali u popolari mill-Banda tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ flimkien mal-Banda tal-Għaqda Mużikali Beland taż-Żejtun. Is-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ tibda minn Triq ir-Repubblika, Triq San Ġwann, Misraħ San Ġwann, Triq il-Merkanti, Triq Melita, Triq San Pawl, Triq San Kristofru sa ħdejn il-Monument tal-Qanpiena, filwaqt li l-Banda Beland tibda minn Triq Melita, Triq San Pawl, Triq San Kristofru sa ħdejn il-Monument tal-Qanpiena. Fl-aħħar tal-marċ isir spettaklu pirotekniku tal-art u tal-ajru fil-Port il-Kbir imtella’ mill-Kummissjoni Nar tal-Għaqda tal-Pawlini.

 

IT-TNEJN 10 TA’ FRAR

JUM IL-FESTA TAN-NAWFRAĠJU TA’ SAN PAWL

7.00 am        Quddiesa ċċelebrata minn Patri Michael Camilleri O.P. Kappillan tal-Parroċċa ta’ Portu Salvu u San Duminku.

8.00 am        Quddiesa ċċelebrata mill-amministratur tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin.

Għall-quddies tas-7.00 am u tat-8.00 am mistiedna l-qassisin u patrijiet tal-Knejjes tal-Belt, il-Furjana u t-tlett ibliet tal-Kottonera.

9.00 am        Jasal l-Eċċ. Tiegħu Mons Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u l-Eċċ. Tiegħu Dr. George Vella, President ta’ Malta.

9.15 am        Quddiesa Pontfikali mill-Eċċ. Tiegħu Mons Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta. Jinseġ il-Paniġierku l-istess Monsinjur Arċisqof.

11.45 am      Quddiesa letta minn. Patri Victor Paul Farrugia O.Carm.

12.00 pm      Il-Fondazzjoni Wirt Artna żżomm tradizzjoni antika ta’ sparar mis-Saluting Battery tal-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl, bħala Patrun tal-Gżejjer Maltin.

1.00 pm        Marċ tradizzjonali u popolari mill-Banda tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ li jgħaddi minn Triq San Pawl, Triq l-Arċisqof, Triq ir-Repubblika, Triq Nofsinhar, Triq ir-Repubblika, Misraħ San Ġwann, Triq San Ġwann, Triq il-Merkanti, Triq Melita u Triq San Pawl.

3.45 pm        Quddiesa bl-Ingliż għall-viżitaturi mill-Kan. Dun Carmelo Busuttil, Arċipriet tal-Parroċċa tal-Birgu.

4.45 pm        Għasar Kantat.

5.30 pm        Purċissjoni Sinodali bil-vara ta’ San Pawl u r-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż. Imexxi s-saċerdot novell Dun Peter Ellul. Takkumpanja l-Purċissjoni sad-dħul tal-vara fil-Knisja, is-Soċjetà San Pawl Banda Konti Ruġġieru tar-Rabat li tilqa’ l-vara ta’ San Pawl ħierġa mill-Knisja bl-innu lil San Pawl ta’ Mro. Cardenio Botti.

6.15 pm        Is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan ta’ Ħal Qormi tesegwixxi marċ minn Triq ir-Repubblika, Pjazza San Ġwann u tkompli takkumpanja l-vara ta’ San Pawl minn Triq il-Merkanti, Triq Melita u Triq San Pawl sad-dħul tal-vara fil-Knisja.

7.00 pm        Stqarrija tal-fidi fi Pjazza San Ġwann immexxija mill-Arċipriet, il-Kan. Dun David Cilia.

9.30 pm        Dħul tal-Purċissjoni. Innu, Antifona u Barka Sagramentali.

Matul il-purċissjoni, isir akkumpanjament pirotekniku mtella’ mill-Kummissjoni Nar fi ħdan l-Għaqda tal-Pawlini.

 

IL-ĦADD 16 TA’ FRAR

10.00 am      Quddiesa ta’ Ringrazzjament ’l Alla u lill-Appostlu Missierna San Pawl għas-suċċess tal-Festa. L-Arċipriet u l-Kapitlu jirringrazzjaw lil kull min ħa sehem biex il-Festa kienet ta’ suċċess. Dħul tal-Vara lura fin-niċċa.

 

Nota:

Matul il-ġranet tal-festa jieħu sehem il-Kor Parrokkjali ‘Saulus’.

Fil-Quddiesa tal-ħruġ tal-vara ta’ San Pawl min-niċċa u mill-Ewwel Jum tat-Tridu ’l quddiem, il-Kor u l-Orkestra jkunu taħt id-direzzjoni tal-Maestro Dr Joseph Gatt Ph.D. Fil-25 ta’ Jannar l-orkestra hija fuq stedina tal-Għaqda tal-Pawlini.

F’każ ta’ maltemp, il-festa tiġi posposta għall-ġurnata tas-Sibt 15 ta’ Frar 2020.

Is-sehem tal-Għaqda tal-Pawlini fin-Notte Bianca

Hekk kif nhar is-Sibt saret it-12-il edizzjoni tan-Notte Bianca fil-Belt Valletta, l-Għaqda tal-Pawlini ħadet sehem f’żewġ attivitajiet waħda ‘Ejja kul Ravjul tal-Fjur’ u ‘Il-Festa Żgħar’.

L-atmosfera fi Triq l-Arċisqof bejn Triq San Pawl u Triq Sant’Ursola kienet sabiħa ħafna bin-nies jisimgħu l-mużika live mill-band ta’ Mark Spiteri Lucas filwaqt li jieklu r-ravjul u jixorbu. Kienet attività suċċess b’numru sabiħ ta’ nies li attendew għal din is-serata biex iduqu r-ravjul tradizzjonali Belti, tradizzjoni li reġġgħet tqajment min-Notte Bianca tas-sena li għaddiet.

Filwaqt li numru ta’ nies kielu r-ravjul, oħrajn fosthom tfal kellhom iċ-ċans jerġgħu jesperjenzaw il-Festa l-Kbira li saret f’April li għadda fuq skala iżgħar bl-istatwi tat-tfal. L-istatwi ta’ San Pawl, Santu Wistin, San Duminku u tal-Madonna tal-Karmnu li joħorġu fil-festi tat-tfal rispettivi sabu ruħhom fil-knisja ta’ Sant’Ursola. Għal ħabta tas-6.45pm bdew ħerġin l-istatwi merfugħa mit-tfal bl-istess ordni tal-Festa l-Kbira, l-ewwel San Pawl, Santu Wistin, San Duminku u l-Madonna tal-Karmnu. Akkumpanjati bid-daqq tal-marċi l-istatwi daru għal Triq l-Arċisqof lejn Triq il-Lvant u mbagħad għaddew minn Fuq l-Iljuni għall-Barrakka t’Isfel. L-istatwi ddaħlu fil-Barrakka t’Isfel fil-parti ta’ ġewwa. Wara l-istatwi qabdu t-triq lura għall-knisja rispettiva b’San Pawl jieqaf quddiem id-dar tal-Għaqda fi Triq l-Arċisqof fost il-brijju ta’ dawk preżenti għall-attività tar-ravjul.

Serata oħra suċċess. Inħeġġuk tingħaqad magħna fl-attivitajiet li jmiss. Kellem lil xi membru tal-kumitat.

 

San Pawl u l-Festa l-Kbira

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 ħabbret il-programm tal-Festa l-Kbira – attività unika fejn l-erba’ festi u ż-żewġ baned tal-Belt Valletta ser jingħaqdu għall-ewwel darba bħala parti mill-programm Kulturali ta’ Valletta 2018. L-Għaqda tal-Pawlini tinsab kburija li ser tkun parti ntegrali minn din il-ġrajja unika għall-poplu Belti u Malti u qed tikkollabora bi ħġarha mal-Fondazzjoni sabiex is-7 ta’ April jibqa’ jum li jħalli legat profond lill-komunità tagħna.

Il-Festa l-Kbira ser tinżamm bejn l-4 u s-7 ta’ April b’attivitajiet fil-Port il-Kbir u tul it-toroq tal-Belt Valletta. Il-qofol tal-Festa l-Kbira ser ikun is-Sibt 7 ta’ April meta wara r-regatta tradizzjonali ta’ Jum il-Ħelsien fil-Port il-Kbir, ser isiru l-erba’ purċissjonijiet bl-istatwi titulari ta’ San Pawl, San Duminku, il-Madonna tal-Karmnu u Santu Wistin wara ċelebrazzjonijet reliġjużi fl-erba’ knejjes rispettivi. L-erba’ statwi ser jiltaqgħu fi Pjazza San Ġorġ fejn l-Arċisqof Monsinjur Charles J. Scicluna ser imexxi t-talb. Wara, l-istatwi akkumpanjati mill-baned, ser jimxu matul Triq ir-Repubblika lejn Bieb il-Belt qabel ikomplu r-rotta lejn il-knejjes rispettivi tagħhom.

Il-Ġimgħa 6 ta’ April, ser jittella’ marċ u kunċert konġunt bejn il-baned King’s Own u La Valette f’Pjazza San Ġorġ.

Il-programm komplut huwa kif ġej:

 

L-Erbgha, 4 t’April 2018

6:00pm          Konsagrazzjoni tal-Knisja u inawgurazzjoni tal-pavimentar ġdid ġewwa l-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu

Il-Ġimgħa, 6 t’April 2018

7:30pm      Il-Banda King’s Own u l-Banda La Valette jibdew marċ minn Pjazza Ħelsien sa Pjazza San Ġorġ. Il-marċ jasal fil-Pjazza fit-8:30pm

9:00pm      Il-Banda King’s Own u l-Banda La Valette jtellgħu kunċert konġunt fi Pjazza San Ġorġ. Kull banda ser ittella’ programm ta’ 40 minuta li jinkludi wkoll xi diskors qasir għall-okkażjoni għal total ta’ 100 minuta

Is-Sibt, 7 t’April 2018

11:45am     Regatta fil-Port il-Kbir

4:50pm       Preżentazzjoni tal-Valletta 2018 Shield ‘Leġġendi tal-Port il-Kbir’

5:00pm      Quddiesa fl-erba’ knejjes involuti

5.45pm       L-erba’ baned mistiedna jinġabru quddiem il-knejjes rispettivi sabiex isellmu l-vari titulari waqt il-ħruġ

6.00pm      Ħruġ tal-vari titulari (Rotot indikati hawn)

6:50pm      Il-vari titulari jibdew jaslu fi Pjazza San Ġorġ

7:35pm       Ċelebrazzjoni u mument ta’ talb li jinkorpora l-erbgħa festi flimkien. Din tkun mmexxija minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna

8:00pm      Il-vari titulari flimkien mal-baned jibdew triqthom tul Triq ir-Repubblika lejn Bieb il-Belt

9:10pm      Il-vari titulari jibdew jaslu fi Pjazza Ħelsien

9:30pm      Il-vari titulari jaqbdu r-rotta lura lejn il-Knisja rispettiva (Rotot indikati hawn)

10:45pm    Dħul tal-vari titulari fil-knejjes

Nagħmlu Festa – L-induratura

L-Għaqda tal-Pawlini bis-sapport tal-Fondazzjoni Save a Life u l-Onorevoli Claudio Grech, illum negħdiet serje ta’ seminars immirati lejn żgħażagħ ta’ etajiet varji, dwar il-ħidma u s-snajja li huma meħtieġa biex tittella’ festa Maltija. Huma snajja li jiffurmaw il-mużajk li hija l-festa f’komunità b’saħħitha u li tħares ‘l quddiem. L-ewwel laqgħa llum inżammet fid-dar tal-Għaqda fi Triq l-Arċisqof u kienet immexxija mis-Sur Neville Farrugia, induratur. Is-Sur Farrugia spjega bir-reqqa x’jinvolvi l-proċess tal-induratura sakemm lejn it-tieni parti tas-sessjoni, stieden lill-parteċipanti sabiex imiddu idejhom u jippruvaw jinduraw xi labardi tal-festa bil-folji tal-aluminju. Milli rajna, il-parteċipanti ħadu pjaċir jiskopru d-dettall ta’ dak li jgawdu matul il-ġranet tal-festi.

L-attendenza kienet tajba iżda nħeġġu lil kulħadd sabiex iħajjru liż-żgħar, subien u bniet, sabiex jingħaqdu magħna fis-sessjonijiet li ġejjin. Esperjenza ġdida u unika. Ibbukkjaw fuq 79204432.

Ritratti ta’ Carl Farrugia

Awguri Valletta

Awguri Valletta huwa proġett maħsub u mtella’ mill-Għaqda tal-Pawlini sabiex it-tfal, ġenituri u nanniet Beltin, jiċċelebraw flimkien l-450 sena mit-twaqqif tal-Belt Valletta. L-istudenti ġewwa l-iskola primarja tal-Belt Valletta f’kollaborazzjoni mal-għalliema, pinġew b’mod liberu dak li għalihom tfisser belthom… mill-bini storiku, il-logħob fit-toroq, monumenti, ċelebrazzjonijiet, persunaġġi, sports, simboli, festi u knejjes, fost oħrajn. Il-bċejjeċ kollha maħduma mill-istudenti nġabru sabiex aktar kmieni illum il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-istudenti u l-familjari tagħhom, għamlu dimostrazzjoni simbolika matul it-toroq tal-Belt Valletta. Il-bnadar tat-tfal ġew meħjutha f’bandiera kbira kollettiva magħmula minn 156 biċċa li ttellgħat ma’ arblu kbir fiż-żona tal-Arċipierku, ħdejn Dar il-Mediterran. Din il-bandiera ser tibqa’ esposta għall-ġranet li ġejjin.

L-attività kienet akkumpanjata minn marċi brijjużi tradizzjonali u għadd imdaqqas ta’ persuni mill-komunità ħarġu kurjużi sabiex ikunu parti mill-mument tant feliċi. Il-proġett indirizza udjenza ġdida; tista’ tgħid familji sħaħ. It-tfal ġew esposti għal esperjenza ġdida fl-arti u l-kreattività; biċċa xogħol kollettiva kbira u sabiħa (collage) li tathom iċ-ċans jipparteċipaw iżda wkoll isiru protagonisti fiċ-ċelebrazzjonijiet uffiċċjali tal-450 anniversarju mit-twaqqif ta’ Belthom. Dan kollu flimkien man-nanniet li jirrappreżentaw il-passat u mal-ġenituri li huma l-polz u r-ruħ tal-preżent.

Il-proġett jgħinha nistaqsu fejn irridu nieħdu l’din Beltna. Messaġġ ċar, li din hija belt kulturali msawwra u mżejna minn artisti ta’ kull żmien. Permezz tal-kreattività tagħhom, it-tfal jindikaw fejn qed iħabbat il-polz ta’ dawn il-bennejja tal-futur. Permezz tal-proġett Awguri Valletta, l-Għaqda tal-Pawlini tixtieq tesponi l-kwalitajiet kreattivi tal-komunità f’kuntest ikbar u tkompli tressaq lill-komunità eqreb lejn l-arti u l-kultura anki fil-prospettiva tas-sena 2018. L-Għaqda tal-Pawlini mħeġġa wkoll sabiex b’mod parteċipattiv u bħalma dejjem għamlet, twassal il-valuri tal-kultura u l-arti lill-membri tagħha, lill-Beltin u lil dawk li jmissu magħha.

Awguri Valletta huwa organizzat mill-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-iskola Primarja, Kulleġġ San Ġorġ Preca, Valletta u ġie ffinanzjat mill-Fondi tal-Komunitajiet Kreattivi – inizzjattiva tal-Kunsill Malti għall-Arti. Grazzi wkoll lill-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, il-Fondazzjoni Valletta 2018 u lill-korp tal-pulizija għall-għajnuna li offrew. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-Għaqda tal-Pawlini tirringrazzja lis-Sur Bernardo Riolo, kap tal-iskola kif ukoll lit-tim fil-Kunsill Malti għall-Arti għas-sapport u entużjażmu li offrew tul it-twettiq ta’ dan il-proġett.