Rapport Amministrattiv

Rapport Amministrattiv, April 2022

ippreżentat mis-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda tal-Pawlini, Edward Bonello.

 

Introduzzjoni

 

F’isem il-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda tal-Pawlini, qed nippreżenta dan ir-Rapport Amministrattiv ta’ ħidma għall-perjodu Novembru 2021 – April 2022.

 

Festa 2022 – Nhar l-Għaxra ta’ Frar

 

Il-Festa ta’ din is-sena kienet waħda li żgur ser tibqa’ fil-memorja tagħna lkoll. Kienet festa li ġiet f’baħar ta’ sfidi u inċertezza, madanakollu il-Pawlini Beltin għal darb’oħra wrejna lil Malta kollha li aħna tassew baħrin tal-maltemp, u dawwarna l-isfidi f’suċċess. Hawn ser nagħti rendikont fil-qosor dwar il-preparamenti li ħejja l-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda bi preparazzjoni għall-festa.

Filfatt l-Għaqda tal-Pawlini applikat sabiex torganizza festa ridotta fid-dawl taċ-ċirkostanzi li kien għaddej minnhom il-pajjiż, liema programm kien jinkludi attivitajiet bilqiegħda minflok marċi, u l-Purċissjoni ridotta – jiġifieri b’ferm inqas nies minn dawk li imdorrijin bihom sabiex jiffurmaw bubbles skont il-liġi.

Din l-applikazzjoni sfortunatament ma ġietx milquha mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, u għalhekk xtaqna li nitkellmu ma’ tali awtoritajiet sabiex nispjegaw il-miżuri li kellna f’moħħna li nattwaw sabiex nipproteġu s-saħħa pubblika. Tali talba qatt ma ntlaqgħet. Għalhekk għamilna applikazzjoni oħra, din id-darba sabiex issir funzjoni Reliġjuża fi Pjazza San Ġwann, li għaliha jkun hemm il-vara preżenti ukoll, però din xortawaħda ġiet rifjutata mingħajr spjegazzjoni. Sadantittant sar kuntatt mal-Kurja tal-Arċisqof li tatna s-sostenn tagħha.

Għalhekk saret applikazzjoni oħra, din id-darba sabiex issir attività bilqiegħda fi Triq San Pawl bis-sehem tal-vara u tal-Banda La Valette, tali permess ħareġ nhar is-7 ta’ Frar 2022 fost il-ferħ u l-emozzjonijiet ġenwini tal-Pawlini.

Kienet festa li rrikediet impenn enormi – hekk kif konna responsabbli minn protokolli u loġistika estensiva. Mingħajr l-impenn u d-dedikazzjoni tal-membri ma konniex naslu.

M’aħna ser ninsew qatt il-mument li San Pawl tfaċċa fil-bieb tal-Kolleġġjata, wara sentejn nistennew dak il-mument, u għan-noti ta’ Cardenio Botti tal-Marcia San Paolo, ħareġ fosta u għall-ewwel darba fl-istorja dar l-isfel lejn il-wita tat-triq li ġġib ismu għall-attività li ħejjejna.

Kienet attività li ntlaqgħet tajjjeb – iżda iktar important minn hekk, rajna lil San Pawl fit-triq fostna – u ftaħna it-tieqa beraħ sabiex ħaddiehor issa jista’ jiċċelebra. Għal darb’oħra konna pijunieri u ktibna l-istorja.

San Pawl kien l-aħħar li ħareg fl-2020 – u San Pawl kien l-ewwel li reġa’ ħareġ fl-2022!

 

Festi ta’ Ġewwa

 

Il-festa naturalment kienet diġà laħqet qofol mill-isbah bil-festi rikki u imprezzabbli ta’ ġewwa, li jien inħobb insejhilhom ħamest ijiem ta’ Ġenna fl-Art!

Ta’ min jinnota li waqt il-Pontifikal Solenni kenna l-privileġġ li nilqgħu fostna lill-President tal-Parlament Ewropew Dr Roberta Metsola li għażlet proprju l-Festa tagħna sabiex tagħmel l-ewwel żjara uffiċjali tagħha wara li kienet għadha kif ġiet eletta fil-kariga tagħha ftit jiem qabel.

Nibqgħu niftakru din is-sena ukoll għax kien propju waqt il-Pontifikal Solenni ukoll li ġiet ikkonfermata iż-żjara Pastorali ta’ Papa Franġisku li għadha kif intemmet f’pajjiżna. Tassew kienet sena ta’ memorji kbar.

Il-kumitat din is-sena ħaseb li jagħżel tema ewlenijja għal din il-festa li kienet ‘Ġrajjietek Ġrajjietna’, tema li intużat fuq il-mezzi kollha. Din it-tema nebbħet l-organizzazzjoni tal-festa kollha sabiex jintlaħaq l-għan ewlieni tal-festa ta’ ġid spiritwali u għaqda fost il-Pawlini.

 

Festi ta’ Barra

 

Intant kif diġa għedna, il-Kumitat ħaseb li jeżerċita responsabbilità u kawtela kbira fl-organizzazzjoni tal-festa tant li minflok marċi organizza attivitajiet seated li għalihom tat is-sehem tagħha il-Banda La Vallette b’mod esklussiv.

Madanakollu, xortawaħda il-Kummissjoni Armar ħadet ħsieb li żżejjen it-toroq tal-Kapitali bl-isbaħ armar kif jixraq. Hawn ta’ min jinnota li għal din is-sena kellna t-triq tal-Knisja armata minn Triq Melita sas-Suq bil-pavaljuni l-ġodda – triq kapulavur uniku li issa lest mill-ħjata u sfumar kollu sabiex titgawda fil-festa tagħna.

Din is-sena komplejna nżanżnu ukoll proġett ieħor li miexi b’ritmu sabiħ – il-bandalori ta’ Misraħ San Ġwann li jġibu x-xbiegħat tal-Gran Mastri tal-Ordni. Baqa’ ħafna enerġija u ideat sabiex nagħmlu ħafna iżjed proġetti sbiħ – għalhekk nappella għas-sostenn tagħkom il-membri biex inkomplu naħdmu!

Bl-istess mod, l-Għaqda permezz tal-Kummissjoni Nar xortawaħda ħejjiet programm tan-nar sabiħ sabiex jakkumpanja l-mumenti tradizzjonali tal-festa.

Il-festa però ma bdietx mal-attivitajiet – kienet ilha titwassal fid-djar tal-Pawlini permezz tal-programm online li tellgħet il-Kummissjoni tal-Komunikazzjoni – Strada San Paolo.

Għal darb’oħra dan il-programm xeħet dawl fuq aspetti oħra tal-festa permezz ta’ intervisti u features maħdumin għall-okkażjoni – programm li reġa’ ntlaqa’ tajjeb u kien imfaħħar ħafna – grazzi mill-qalb lil dawk kollha li kienu involuti fil-produzzjoni.

Ftit jiem qabel iltqajna f’dan it-tempju ghal edizzjoni oħra suċċess tas-Serata Musico-Letterarja – din id-darba bit-tema ‘il-Ġrajja’, li għal darb’oħra tatna esperjenza mill-isbah ta’ arti u letteratura bit-tema Pawlina imtella’ b’tant professjonalita mill-Akkademja Kulturali Pawlina tal-Għaqda tagħna.

Hawn ukoll, iċċelebrajna flimkien mat-tfal tagħna, il-Festa tat-tfal, bil-purċissjoni bil-vara ż-żgħira ta’ San Pawl li għal din is-sena saret minn taħt in-navi tal-Knisja !

Il-Kumitat għal darb’oħra organizza ukoll żjara sal-Bank tad-Demm f’tal-Pietà fejn numru sabiħ ta’ membri taw id-demm – tradizzjoni li issa daħlet tajjeb fil-kalendarju tagħna.

Ma kienetx tkun festa kompluta kieku ma ħrigniex il-pubblikazzjoni tal-festa annwali tagħna li l-Board Editorjali għal darb’oħra ħa ħsieb bi professjonalità kbira.

L-istess nistgħu ngħidu għall-pubblikazzjoni li tiħu ħsieb il-Fergħa Żgħażagħ ‘Leħen iż-Żgħażagħ’ kif ukoll il-Flokk tal-festa – li it-tnejn intlaqgħu tajjeb ferm.

 

Xogħol ta’ matul is-sena

 

Issa nixtieq nagħti ħarsa lejn ix-xogħol estensiv li l-Għaqda għamlet permezz tal-Kumissjonijiet u l-Fergħat tagħha matul is-sena u li mhux neċessarjament direttament għandu x’jaqsam mal-Festa.

 

Proprjetajiet tal-Għaqda

 

Nibda b’numru ta’ proġetti importanti li bħalissa għaddejjin b’rabta mal-proprjetajiet tal-Għaqda. L-Għaqda għandha bi prijorità li tiħu ħsieb il-proprjetà tagħha sabiex inkunu f’pożizzjoni li nagħmlu użu dejjem aħjar minnha.

Filfatt il-Kumitat, bl-għajnuna tal-Arċipriet u l-Kapitlu irnexxielu jottjeni titlu iktar b’saħħtu ta’ Ċens fuq il-Maħżen ta’ Triq Sant’Ursola mill-Arċikonfraternità tal-Karitá – proprjetà li sa issa l-Għaqda kienet tuża b’titlu li ma kienx sod legalment. Dan il-maħżen għalhekk issa jgħajjat lill-Għaqda b’garanzija ta’ tul ta’ snin u għalhekk issa beda xogħol ta’ manutenzjoni u restawr fih sabiex ikun jista jintuża b’mod iżjed effiċjenti.

Intant ix-xogħol li jinvolvi tindif tal-ġebla, dawl u ilma ġdid, issa miexi b’ritmu b’saħħtu u daqt inkunu nistgħu nistivaw l-armar tagħna fih. Dan il-proġett qed isir bil-fondi miksuba mill-Kunsill Malti ghall-Arti u l-Kultura u bis-suppport tal-Perit Andrew Ellul li nirringrazzjawh.

Sadanittant għaddej xogħol ieħor bħalissa – din id-darba xogħol fuq il-faċċata tad-Dar tal-Pawlini fejn qed isir restawr taż-ħewġ gallariji tal-injam u l-aperturi u l-bieb. Dan qed isir b’fondi oħrajn li l-Għaqda kisbet b’suċċess mill-Planning Authority.

 

Riforma Shubija

 

Fl-aħħar xhur, implimentajna ukoll ir-Riforma tas-Sħubija wara li intom tajtuna l-mandat waqt l-aħħar Laqgħa Ġenerali li għamilna f’dan il-post. Illum filfatt ser inkunu qed inqassmu l-cards skont il-livelli tas-sħubija li għażiltu intom – Magnus, Ħuġġieġa, Lifgħa, Sejf u Pawlini. Din ir-riforma ntlaqgħet tajjeb ħafna u l-membri rrikorrew bi ħġarhom. Nappella lil dawk li għadhom ma għażlux livell ta’ sħubija sabiex jagħmlu dan mill-iżjed fiss sabiex jibqgħu membri tal-Għaqda tagħna.

 

Armar

 

Fl-aħħar xhur l-Għaqda tagħna permezz tal-Kummissjoni Armar sebbaħna it-triq tal-Knisja bl-armar tagħna f’ħafna okkażjonijiet – speċjalment il-festi li jiġu ċċelbrati fil-Kolleġġjata tagħna bħal San Mikiel, San Martin, San Omobonu u San Krispin u San Krispinjanu, kif ukoll il-Milied u okkażjonijiet oħrajn.

Dan kollu sar fl-istess waqt li kienet għaddejja ħidma ta’ riorganizzazzjoni estensiva tal-imħażen sabiex dejjem nibżgħu għall-wirt tal-armar tagħna, kif ukoll xoghol ta’ kirjiet kummerċjali.

 

Komunikazzjoni

 

Naqleb issa għall-ħidma fil-qasam tal-komunikazzjoni, fejn l-Għaqda ħadet il-messaġġ tagħha, u l-mod ta’ kif twasslu, bis-serjetà iżjed minn qatt qabel. Illum nistgħu ngħidu li l-Għaqda tagħmel użu eċċellenti mill-pjattaformi kollha li għandha għad-dispożizzjoni tagħha, kemm diġitali soċjali kif ukoll tradizzjonali. Dwar l-użu tas-Social Media nistgħu ngħidu li llum l-Għaqda twassal leħinha b’mod frisk u attwali u regolari. Dan kien impenn li intlaqa’ tajjeb ferm tant li illum nikkalkulaw li l-interazzjonijiet mal-paġna tal-Għaqda fl-aħħar xhur żdied b’25%.

Ma abbandunajniex il-mezzi tradizzjonali tant li żammejna preżenza anke fuq mezzi bħat-televiżjoni u r-radju meta kellna bżonn inħabbru jew inniedu proġetti ġodda u attivitajiet speċjali.

 

Attivitajiet

 

Ngħaddi issa sabiex nitkellem dwar in-numru sabiħ ta’ attivitajiet li organizzajna sabiex nibqgħu inżommu l-kuntatt, filwaqt li niġbru fondi b’risq il-festa.

Fil-jiem tal-Milied saret attività bl-isem ‘Il-Banda tal-GranMastru’ b’kollaborazzjoni mas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette fis-sede tagħhom. Din l-attività kompliet tgħaqqad iż-żewġ entitajiet u l-membri rispettivi.

Saret ukoll bibita għall-membri tal-Għaqda sabiex ningħaqdu qabel il-Milied kif ukoll id-Dinnerdance tal-Festa ġewwa l-Lukanda Westin f’San Ġiljan bis-support tal-Fondazzjoni Save a Life.

Il-Fergħa Żgħażagħ ħadu ħsieb li jżommu lill-Pawlini ċkejknin attivi permezz tal-attività ta’ żmien il-Milied ‘Nagħmlu Grotta’ kif ukoll il-Bake Sale filwaqt li l-Fergħa Nisa għamlu numru sabiħ ta’ attivitajiet bħal Coffee Mornings li dejjem iħallu qligħ sabiħ.

Fl-aħħar u mhux l-inqas ma nistax ma nsemmiex proġett ambizzjuż li għamilna wisq kburin – il-ktieb tal-50 sena. ‘L-Għaqda tal-Pawlini – L-Ewwel Ħamsin Sena’ filfatt kien proġett li sar fuq numru ta’ snin u li kien jinvolvi riċerka estensiva minn grupp ta’ voluntiera membri professjonali li taw lill-Għaqda ġojjell imprezzabbli.

F’dan il-ktieb insibu l-istorja kollha tal-Għaqda għażiża tagħna fid-dettall tal-kumitati differenti, l-attivitajiet li organizzajna, il-ġrajjiet u l-festi li ċċelebrajna – żgur li ktieb li kull min għandu l-Għaqda tagħna jew il-festa għal qalbu żgur għandu jkollu.

Minn qalbi nirringrazzja lil Martin Gravina, Pawlu Mizzi u Carl Farrugia tax-xogħol imprezzabbli li huma taw f’dan il-proġett. Min għadu ma akkwistax kopja, jista’ jagħmel dan illum wara din il-laqgħa.

 

Ringrazzjamenti / konklużjoni

 

Ma nistax nagħlaq dan ir-Rapport Amministrattiv mingħajr ma nagħmel ftit ringrazzjamenti. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-Arċipriet ħabrieki tagħna, Kan. David John Cilia li l-għaqal u d-determinazzjoni tiegħu huma dejjem gwida għalina f’kull mument tal-ħidma tagħna.

Nirringrazzja ukoll lill-Viċi Arċipriet Kan. David Torpiano li dejjem insibuh ta’ spalla magħna, dejjem b’kelma ta’ kuraġġ.

Il-President Douglas Mifsud li mexxa l-ewwel Festa tiegħu b’determinazzjoni u viżjoni għaqlija. Douglas wera mill-ewwel li huwa President kapaċi jgħaqqad lill-Pawlini flimkien u jmexxihom anke meta jinqalgħu l-isfidi – u dan għamlu b’suċċess!

Sħabi kollha tal-Kumitat li ħdimna kollha flimkien katina waħda – kulħadd tista’ tgħid espert fil-qasam tiegħu u b’energija sabiħa.

Fl-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja lill-membri kollha tal-Għaqda tagħna, kemm dawk li huma magħna llum, kif ukoll dawk li marru jgawdu lill-Appostlu tal-Ġnus mill-viċin.

L-Għaqda tagħna għandha l-kariżma li iktar ma taffaċċja sfidi iktar tissoda u iktar tikber! Din xi ħaġa li rajniha sseħħ quddiemna din is-sena. Ejja nkomplu ningħaqdu flimkien u nkomplu naħdmu, sabiex niċċelebraw flimkien u nikbru flimkien.

 

Għax San Pawl magħna!

 

***

 

Dan ir-Rapport Amministrattiv kien moqrij, approvat u ffirmati llum, il-5 ta’ April 2022.

 

Douglas Mifsud                                                                  Edward Bonello

President                                                                               Segretarju Ġenerali

San Barnaba

San Barnaba ma kienx wieħed mit-tnax li Ġesù sejjaħ biex ikunu appostli. Imma sa mill-bidu nett ġie msejjaħ appostlu minħabba l-ħidma kbira tiegħu għall-Knisja. Kien Lhudi, twieled f’Ċipru, trabba f’Ġerusalemm, u x’aktarx li studja fl-iskola ta’ Gamaljel, fl-istess żmien ma’ San Pawl.

Kien wieħed minn tal-ewwel li kkonvertew għall-Kristjaneżmu, f’Ġerusalemm, wara Pentekoste. Kien jismu Ġużeppi, imma l-appostli biddlulu ismu f’Barnaba – Bin il-Faraġ. Kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu s-Santu u l-fidi.(Atti 11:24) Kellu għalqa, u biegħha, u dak li daħħal tagħha tah lill-appostli biex iqassmuh lill-foqra. Meta San Pawl, tliet snin wara li kkonverta, mar Ġerusalemm, kien Barnaba li laqgħu u introduċieh lil San Pietru u lill-Insara li għall-ewwel sabuha bi tqila biex jemmnu kif minn persekutur qalil, sar wieħed minnhom mimli b’ħeġġa l-iktar kbira.

Minn Ġerusalemm, Barnaba mar iżur il-Knisja ta’ Antjokja. Kien f’din il-belt li s-segwaċi ta’ Kristu bdew għall-ewwel darba jiġu msejħa Insara. Darba minnhom Barnaba mar Tarsu, sab lil San Pawl, u wara li stiednu, ħadu miegħu u ħadmu flimkien biex isaħħu l-Komunità ġdida ta’ Antijokja. Meta waqa’ għaks kbir f’Ġerusalemm u l-Insara kienu qed ibatu, San Barnaba u San Pawl ġabulhom l-għajnuna li kienu ġabru minn għand l-Insara ta’ Antjokja. Imbagħad Barnaba ngħaqad ma’ San Pawl u mar miegħu fl-ewwel vjaġġ missjunarju. Magħhom ħadu lil Mark (l-Evanġelista, li kien il-kuġin ta’ Barnaba) li wara telaqhom f’nofs triq.

Meta nqalgħet il-kwistjoni taċ-ċirkonċiżjoni, Barnaba kien jaqbel ma’ San Pawl u mar miegħu għall-Konċilju ta’ Ġerusalemm. San Barnaba u San Pawl kienu ser jerġgħu jmorru jipprietkaw flimkien iżda ma qablux fuq Mark. Barnaba ried li jeħduh magħhom iżda San Pawl ma riedx. Spiċċaw biex Barnaba ħa lil Mark u mar Ċipru, waqt li San Pawl ħa lil Sila u mar is-Sirja. Wara dan ma nafux x’sar minn Barnaba. Iżda t-tradizzjoni tgħid li miet martri, mħaġġar, f’Salamis, Ċipru, fis-sena 61.

Il-Festa ta’ San Barnaba tiġi ċċelebrata fil-11 ta’ Ġunju.

L-Għaqda tal-Pawlini żżur l-Awtoritajiet Ċivili u Ekkleżjastiċi

Is-Sibt 11 ta’ Jannar 2020 – Bħala parti mill-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Arċipriet Kan. David Cilia u l-Kummissjoni tal-50 sena għamlu żjara lill-President ta’ Malta Dr George Vella u lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna.

Fil-Palazz ta’ Sant’Anton huma ltaqgħu mal-President ta’ Malta Dr George Vella fejn is-Sur Mario Cassar, President tal-Għaqda tal-Pawlini spjega x’inhi l-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini fost il-komunità Parrokkjali fil-Belt li tinkludi l-organizzazzjoni tal-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl kif ukoll ħidma soċjali oħra fil-komunità u l-attivitajiet li se jsiru biex jiċċelebraw dawn il-ħamsin sena. Il-President ta’ Malta min-naħa tiegħu rringrazzja lill-Għaqda tal-Pawlini tal-ħidma tagħha u f’isem il-Maltin irringrazzjaha li baqgħet taħdem biex in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta jibqa’ jiġi ċċelebrat.

Wara saret żjara lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna fil-Kurja ta’ Arċisqof. Is-Sur Mario Cassar tkellem dwar il-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini fi ħdan il-Parroċċa flimkien mal-Arċipriet il-ġdid Dun David Cilia. L-Arċisqof faħħar il-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini matul is-snin u rringrazzjaha tal-ħidma tagħha fil-Parroċċa.

Kemm il-President kif ukoll l-Arċisqof ġew ippreżentati b’ritratt tal-istatwa kapolavur Melchiorre Gafà li tirrappreżenta lil San Pawl jipprietka kif ukoll kopja tal-pubblikazzjonijiet tal-Festa, il-Programm tal-Festa maħruġ mill-Bord Editorjali kif ukoll Leħen iż-Żgħażagħ maħruġ mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini.

Laqgħa Ġenerali – Ottubru 2019

Il-Ħadd li għadda, 27 ta’ Ottubru, l-Għaqda tal-Pawlini żammet il-Laqgħa Ġenerali ta’ Ottubru li għaliha kien hemm attendenza tajba ħafna, speċjalment minn membri nisa. Kienet laqgħa li fiha il-komunità Pawlina iltaqgħet għall-ewwel darba mal-Arċipriet il-ġdid Dun David John Cilia.

Kien proprju Dun David li fetaħ il-laqgħa permezz ta’ talba sabiex minn hemm kellna introduzzjoni mill-President is-Sur Mario Cassar. Segwa s-Segretarju tal-Għaqda, is-Sur Douglas Mifsud li qara l-minuti tal-aħħar laqgħa ġenerali. Is-Sur Mifsud qara rapport amministrattiv dettaljat fejn bħal dejjem issemmew numru ta’ attivitajiet li organizzaw il-fergħat u kummissjonijiet fi ħdan l-Għaqda fl-aħħar xhur.

It-teżorier is-Sur Mario Bonello aġġorna lil kulħadd dwar l-elementi finanzjarji, li għall sena oħra kellhom bilanċ pożittiv ħafna. Kien rapport dettaljat kif jixraq lil Għaqda tagħna u kif approvat mir-reviżuri.

Matul il-laqgħa sar intervent mill-Onorevoli Claudio Grech li kellimna dwar is-Save a Life Foundation u kif din il-Fondazzjoni tixtieq tkompli tikkollabora mal-Għaqda tal-Pawlini sabiex tkompli toffri esperjenzi pożittivi lil tfal u żgħażagħ li jaf jispiċċaw isibu l-iżvog tagħhom f’mezzi perikolużi.

Tressqet ukoll mozzjoni li fiha l-Kumitat kurrenti tal-Għaqda tal-Pawlini ippropona li jsiru żewġ addendi fl-istatut kif ukoll li togħola r-rata tal-isħubija minn €5 (nisa) u €7 (irġiel) għal rata fissa ta’ €10. L-addendi ġew approvati filwaqt li wara diskussjoni kostruttiva li nvolviet lil ħafna, il-Kumitat ġie mitlub li jerġa jirrevedi l-proposta dwar il-bidla fir-rati ta’ sħubija.

Wara li ġew diskussi u maqbula xi punti oħra li ġew imqajjma mill-membri preżenti, il-laqgħa ntemmet mill-President.

Ritratti ta’ Carl Farrugia

Il-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu u l-Gran Mastru Pinto

Fost tant u tant benefatturi li taw is-sehem tagħhom biex il-knisja tista’ tgawdi tant privileġġi, tradizzjonijiet u teżori sbieħ, ma nistgħux ma nsemmux wieħed mill-benefatturi ewlenin, il-Gran Mastru Fra Manuel Pinto de Fonseca.

Fra Manuel Pinto de Fonseca twieled fl-1681 u miet fit-23 ta’ Jannar 1773. Kien Kavalier tal-lingwa tal-Portugall fl-Ordni ta’ Malta u sar it-68 Gran Mastru tal-ordni mill-1741 sa mewtu. Kien nobbli Portugiż, bin Miguel Álvaro Pinto da Fonseca, u martu, Ana Pinto Teixeira.

Fl-1762, dan il-Gran Mastru, qabel il-festa tal-10 ta’ Frar, kien talab lill-kapitlu biex jagħmlulu tron fuq il- presbiterju fin-naħa tal-Vanġelju li kellu jibqa’ hemm għal dejjem. Il-Kapitlu wieġbu li minħabba li l-presbiterju kien żgħir dan ma setax isir. Iżda kif inqraw f’dokumenti ikkonservati fl-arkivju kapitulari “għall-imħabba li kellu lejn din il-knisja Kolleġġjata tiegħu, huwa ordna li minn flusu jitwessa’ kemm meħtieġ il-presbiterju.”

Biex aktar ikabbar id-dinjità tal-knisja, l-istess Gran Mastru ried li l-Ġurati jkollhom fil-knisja sedja fissa, li fil-jiem tas-solennitajiet kellha tkun mgħottija minn stratt ta’

damask aħmar. Il-Gran Mastru Pinto kellu devozzjoni speċjali lejn il-festa tan-Nawfraġju u ħalla legat ta’ flus li ssir kull sena. Huwa ħalla wkoll quddiesa li kellha titqaddes fis-sena għall-intenzjoni tiegħu.

Wieħed ma jistax ma jfakkarx li kien dan il-Gran Mastru li rregala lill-knisja il-ġirandra monumentali li tintrama fil-festi ta’ Corpus u tal-Qalb ta’ Ġesù u f’Ħamis ix-Xirka fl-Artal tar-Ripozizzjoni, xogħol l-aktar prezzjuż maħdum fil-fidda, li żgur hija waħda mill-akbar teżori li għandha l-knisja.

1990: Ir-relikwija tal-Id ta’ San Pawl f’Palazzolo

Fis-sena 1990 il-Belt ta’ Palazzolo fi Sqallija ċċelebrat it-tielet ċentinarju minn meta l-belt għażlet bħala patrun tagħha lil San Pawl.

Fis-sena 1690 il-Kongregazzjoni tar-Riti laqgħet it-talba tal-kleru u l-poplu ta’ Palazzolo biex il-belt ikollha bħala Patrun u Protettur tagħha lil San Pawl.

Għal dawn il-festi speċjali il-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta ntalbu biex jibagħtu r-relikwija tal-id ta’ San Pawl f’Palazzolo. Fl-imgħoddi din ir-relikwija ittieħdet Spanja, Ruma, Reggio Calabria, Sirakuża u fl-1961 Palazzolo.

Għalhekk telgħu jakkumpanjaw ir-relikwija f’Palazzolo l-Kan. Kantur Dun Ġwann Borg u l-Kan. Pen. Ġużeppi Zammit.

Ir-relikwija ttieħdet bil-vapur sa Sirakuża fejn ġiet milqugħa minn delegazzjoni minn Palazzolo akkumpanjati minn xi Carabinieri Taljani. Fl-14 ta’ Lulju filgħaxija l-Kanonċi u r-relikwija waslu Palazzolo fejn sabu jistennewhom l-Arċisqof ta’ Sirakuża fil-kunċert tal-Kapuċċini ftit ‘l bogħod miċ-ċentru tal-Belt. Ir-relikwija ttieħdet minn Mons. Giuseppe Costanzo, Arċisqof ta’ Sirakuża taħt baldakkin u sar korteo bis-shem tal-kappillani ta’ Palazzolo flimkien mal-membri tal-konfraternitajiet, tal-għaqdiet u l-banda tal-post.

Ir-relikwija ntlaqgħet biċ-ċapċip, tixjir, musketterija u l-entużjażmu kbir tan-nies li fgat il-pjazza prinċipali ta’ Palazzolo. Wara saret quddiesa pontifikali fuq iz-zuntier tal-knisja ddedikata lil San Pawl u wara velja ta’ talb fil-knisja.

L-għada l-Ħadd ir-relikwija tpoġġiet fuq l-altar maġġur għall-venerazzjoni tan-nies. Filgħodur saru diversi quddisiet u filgħaxija sar pontifikal mmexxi fil-Kardinal Francesco Carpino, ċittadin ta’ Palazzolo.

Wara saret purċissjoni solenni bl-istatwa ta’ San Pawl mat-toroq prinċipali tal-belt. Fil-purċissjoni nħarġet ukoll ir-relikwija tal-id ta’ San Pawl fost il-ferħ u ċ-ċapċip tan-nies.

Ir-relikwija f’Palazzolo ngħatat importanza kbira f’Palazzolo hekk kif fit-toroq u l-ħwienet wieħed seta’ jilmaħ posters kbar, stampi u ritratti tal-relikwija tal-id ta’ San Pawl.

Informazzjoni meħuda mill-artiklu “Kanoniċi Maltin għal Festi fi Sqallija, Ir-Relikwija ta’ l-id ta’ San Pawl f’Palazzolo” miktub mill-mibki Kanonku Dun Ġwann Ciarlò fil-Programm tal-Festa ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta tal-1991.

Suċċess tal-Maltin

Sebaħ jum ġdid – il-11 ta’ Frar. Għaddiet festa oħra u nistgħu ngħidu b’wiċċna minn quddiem li kellna festa li ħalliet il-ġid. Festa li wara tant ħidma minn ħafna voluntiera, maħbuba ta’ San Pawl u msieħba fl-Għaqda tal-Pawlini, sarrfet dan kollu fi frott bnin. Ġid li mess il-qalb u r-ruħ ta’ kull min attenda fit-toroq tal-Belt Valletta jew segwa l-festa bil-mezzi tax-xandir.

Aħna l-Pawlini niftaħru li tagħna hija festa kbira – imma kif nistgħu ma ngħidux hekk wara li rajna tant folol joħonqu t-toroq ta’ Beltna? Sa minn kmieni filgħodu ndunajna li kien hemm attendenza ġmielha għall-Pontifikal iżda wkoll ammont kbir ta’ familji tul it-toroq ewlenin. Hekk kif il-Banda tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette bdiet il-marċ tradizzjonali tagħha, dawn bdew jiżdiedu ġmielhom. Ma setax jonqos li fin-niżla tal-Mażżri, aktar ma noqorbu lejn il-bidu tal-purċissjoni, il-folol kibru. Ħafna minnha ammettew li kienu ilhom is-snin ma jħossu tant folla waqt il-ħruġ tal-vara maestuża ta’ San Pawl Nawfragu.

Kienu xeni mill-isbaħ ta’ Beltin, Maltin u turisti jammiraw ir-refgħa qalbiena ta’ sħabna jġorru l-kapulavur tal-Gafà fuq spallithom. Qabel għamlu hekk, l-iskwadra tar-reffiegħa taw tislima xierqa lill-mibki ex-prokuratur tal-vara s-Sur Charlie Grima li ħalliena s-sena li għaddiet u minn hemm, taħt id-direzzjoni tal-bravu Paul Scerri, irħewla għall-ħidma filwaqt li l-aħwa Bonello u Michael Borg, raw li dawn ikollhom l-ilma tul it-triq. Il-Kapitlu akkumpanja l-purċissjoni b’eleganza u fakkarna li huwa Kristu ċ-ċentru ta’ din il-Festa, imwassal lilna minn San Pawl permezz ta’ nawfraġju li Pawlu stess xtaq jevita.

NET TV għoġobhom itellgħu l-programm Forċina u għalhekk numru ta’ membri tal-kumitat fost oħrajn, ħadu l-ħin tagħhom sabiex marru għall-intervista. Sadattant għaqdiet Beltin oħrajn bdew jilqgħu u jsellmu lil San Pawl. Bdew sħabna d-Dumnikani, umbagħad dawk Karmelitani u sa fl-aħħar dawk Agostinjani. Mumenti mill-isbaħ ta’ għaqda li dejjem qed tissaħħaħ bejn il-Beltin.

Forsi kien grazzi għar-ritratti li bdew telgħin fuq Facebook li rrealizzajna li hekk kif saret l-istqarrija tal-Fidi fuq San Ġwann, il-pjazza kienet tassew ippakkjata nies. Xi ħadd ikkummenta li ma kienx hemm post fejn taqa’ labra. Minn hemm San Pawl qabad triqtu lejn il-Kolleġġjata. Ħin li ħafna jkunu qed jistennew sabiex jieħdu refgħa qasira – esperjenza li ħafna Pawlini u mhux, jistennew. Il-Banda Konti Ruġġieru tar-Rabat, akkumpanjat lil Pawlu sal-bieb tal-Knisja.

Id-dħul kien dħul mill-aqwa. Il-Pawlini kantaw l-antifona ta’ Nani flimkien – qalb memorji, dmugħ ta’ ferħ, taqbiliet u ċapċip tal-idejn. Hemm ħafna persuni li ħadmu bla qatt ma ssemmew jew dehru u li permezz tagħhom ukoll twettaq dan is-suċċess. Diffiċli nagħmlu lista imma nsellmulhom u nirringrazzjawhom minn qiegħ qalbna. Aħna li ħdimna għal dan is-suċċess nittamaw li inti li qed taqra dan l-artiklu kont wieħed jew waħda minn dawk li gawdejt magħna din il-Festa tal-Maltin! Inħeġġuk sabiex tibqa’ ssegwi l-ħidma fuq il-paġni ta’ Facebook u Instagram u tingħaqad bħala membru tal-Għaqda tal-Pawlini. Tista’ tagħmel dan billi tibgħatilna email fuq info@www.sanpawl.com.

Viva l-Appostlu Missierna San Pawl. Bierku lil Mulej li wasslu ġo artna.

 

Ritratti ta’ Carl Farrugia

Un augurio da Palazzolo

Durante questi anni il comitato dei festeggiamenti di Palazzolo si è fatto promotore di incontri ecumenici e gemellaggi di indubbio valore culturale e religioso. Basti pensare agli incontri con le comunità ortodosse, i gemellaggi con le comunità paoline di Malta e Grecia e gli scambi culturali con Cocullo e Fratta Polesine.

Con i Paolini di Malta in particolar modo abbiamo avuto modo di conoscerci di presenza e di partecipare alle rispettive feste con gioia e devozione. Recentemente i Maltesi hanno collaborato ai festeggiamenti a Palazzolo tramite la Società Filarmonica Nazionale “La Valette”, il comitato dei Paolini e giovani Paolini a Valletta, il Dr. Angelo Farrugia – Presidente del Parlamento maltese, il Prof. Alexiei Dingli – sindaco di Valletta e il Dr. Ray Bondin – esperto Unesco per il Patrimonio mondiale. Nel 2006 arriva a Palazzolo il gruppo storico “In guardia”, mentre nel 2003 è il corpo bandistico “Conte Ruggiero” di Rabat – Malta e il Gruppo Ricostruzioni Storiche Maltesi del Malta Tourism Autority a partecipare ai nostri festeggiamenti.

Ma il momento più toccante per i devoti palazzolesi e maltesi è stato sicuramente quando, nel 1990, in occasione del terzo Centenario della Confermazione di San Paolo a Patrono Principale di Palazzolo Acreide, il Sacro Braccio di S.Paolo custodito nella Chiesa di San Paolo a Valletta-Malta, viene ospitato e venerato dalla comunità palazzolese. Un evento che rimarrà nella storia e che da quel momento ha rafforzato ancora di più i rapporti tra i devoti palazzolesi e quelli di Malta. In questi anni il comitato palazzolese ha partecipato con gioia e profonda devozione ai festeggiamenti maltesi, affinchè questo legame, all’insegna della fede e della devozione per l’ Apostolo delle genti, diventi ogni giorno più grande.

Un augurio di buona festa da tutti i palazzolesi ai maltesi Paolini.

Maurizio Aiello – Comitato Festa Palazzolo Acreide

Il-Festi Ċentinarji ta’ San Pawl fl-1960

Dan li jidher f’din il-paġna huwa l-programm tal-festi ta’ barra li kienu saru fl-1960, is-sena ċentinarja li fiha tfakkru mitt sena oħra mill-miġja ta’ San Pawl f’Malta fis-sittin sena W.K.  L-aħħar festi ċentinarji allura kienu saru mitt sena qabel u cioe’ fl-1860, li skond tagħrif li jeżisti wkoll kienu festi kbar li fihom ipparteċipaw il-Maltin u l-Għawdxin kollha.  Ta’ min isemmi li l-festi ċentinarji li jmiss għandhom isiru fis-sena 2060 – 61 sena oħra.

Programm 1960

Mid-djarju ta’ George Waring

Dan jirrizulta minn ittra li Waring kien baghat lil habib tieghu li ggib id-data ta l-1 ta’ Marzu 1843 fejn jirrakontalu li fis-16 tax-xahar ta’ qabel kien prezenti ghal din il-festa. Huwa jghid li fuq quddiem tal-purcissjoni kienu jakkumpanjaw il-fratellanzi b’ghadd, gmielu ta’ fratelli lebsin il-konfratija, filwaqt li jispecifika l-ghaqdiet bhal ta’ l-iskrapan, tal-hajjata, tal-haxix, u ta’ l-argenterija fost l-ohrajn. Ghall-kuntrarju ta’ llum, dawn il-fratellanzi jakkumpanjaw biss l-istandard, l-anterni u s-salib.

Aktar ‘il quddiem huwa jsemmi wkoll l-akkumpanjament tar-Religjuzi, fosthom il-patrijiet Kapuccini, il-Frangiskani Minuri, il-Karmelitani, l-Agostinjani, u d-Dumnikani. Illum nistaw nghidu li s-sehem ta’ dawn l-Ordnijiet spicca wkoll ghajr ghal ftit religjuzi li tghoddhom fuq subghajk. L-awtur isemmi wkoll il-vara ta’ San Pawl fejn  jiddeskrivi l-istatwa b’mod perfett. Ta’ interess partikolari li jsemmi dan l-awtur dwar l-istatwa huwa t-tizjin tal-fjuri. Fortunatament irnexxielna nsibu ritratt antic hafna fejn jidher sew dan il-bukkett tal-fjuri, u wkoll li r-reffiegha kienu jilbsu barnuza f’rashom li hija evidenti fir-ritratt li qed jidher.

Dwar ir-reffiegha ta’ l-istatwa, dan l-awtur isemmi li r-reffiegha kienu jlahhqu madwar ghoxrin u dan ghall-fatt li triq tal-purcissjoni kienet twila aktar minn dik ta’ llum. Huwa jkompli jzid li wara l-vaa kien hemm jakkumpanjaw il-kleru, l-abbatini, studenti, is-sehem tal-Kapitlu u fl-ahhar tal-purcissjoni l-Isqof ta’ Malta.

Jissemma ukoll hafna xemgha li kienet tingarr minn dawk kollha li akkumpanjaw fil-purcissjoni li skong George waring kienu jammontaw ghal madwar 300 ruh. Hawnhekk nistghu ninnotaw li l-vara ma kenitx timxi fl-ahhar tal-purcissjoni imma f’nofs il-purcissjoni. Dan ifisser li din kienet issir bhala pellegrinagg. Illum il-kleru flimkien mal-kanonci naqas ukoll kif spicca wkoll is-sehem ta’ l-isqof waqt il-purcissjoni.

Minn din id-deskrizzjoni jidher car kemm il-festa ta’ San Pawl inbidlet minn dik li nafuha llum b’mod partikolari l-purcissjoni. Min-naha l-ohra, ma jidhirx li kien hemm xi forma ta’ manifestazzjoni esterna ohra bhal loghob tan-nar, program tal-baned, u dak kollu li jsir llum.

Intant minn dak li rajna fejn tidhol il-festa interna nistghu nghidu li t-tibdil sar fid-dawl tar-riforma li Knisja taghmel minn zmien ghal zmien. Minkejja dan it-tibdil fil-format tal-purcissjoni, xorta nghid li l-purcissjoni kif issir illum hija wahda accetabbli, ghalkemm il-partecipazzjoni fil-purcissjoni hija ferm anqas minn dik li ddeskriva dan l-awtur. Iz-zmien jinbidel u hafna drabi ma tistax taghmel paraguni ma’ l-affarijiet ta’ l-imghoddi.

Lura ghall-istorja naraw li George Waring aktar ‘il quddiem jiddeskrivi li l-ghada tal-festa kienet gurnata ta’ maltemp kbir li qabbilha ma ‘euroclydon’, kelma Latina li tfisser zewg irjihat li flimkien issarraf fi grigal, propju l-gurnata karaterizzata ta’ meta San Pawl u shabu inkaljaw bil-gifen li kienu fuqu fuq din il-grira taghna Malta.

Mill-informazzjoni li ksibt, jidher li dan l-awtur kien ippubblika ktieb bl-isem ‘Letters from Malta and Sicily’ ghaxar snin wara fejn hemm imnizzel dan ir-rakkont. Dan il-ktieb gie stampat fl-Ingilterra, f’Londra, minn Harvey and Darton. Grazzi ghal din il-pubblikazzjoni illum nafu kif kienet issir il-Festa ta’ San Pawl u b’accenn partikolari dwar l-istess purcissjoni daqshekk dettaljata minn dan l-awtur.

San Pawl